3. A-sag: Forvaltningens præsentation af demensvenligt forsøgsprojekt i Vanløse 2020 (2020-0070258)

Sundheds og Omsorgsforvaltningen præsenterer forsøgsprojekt Vanløse som demensvenlig bydel.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg tager orientering om demensvenlig bydel til efterretning

2. at Vanløse Lokaludvalg drøfter deres involvering i projektet og samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Problemstilling

Antallet af borgere med demens forventes ifølge Nationalt Videncenter for Demens at stige i Københavns Kommune fra 5.000 til 6.500 i 2030. Derfor er der behov for et større kendskab til demens og for at videreudvikle indsatser for borgere med demens.

Til budgetforhandlingerne for budget 2021 blev der afsat 4,2 mio. til 'Forsøg med demensvenlig bydel i Vanløse' fra 2021-2023.

En demensvenlig bydel er et sted, hvor borgere med demens kan få et godt hverdagsliv, og hvor medborgere og lokale aktører – kommunale institutioner, erhverv og foreninger m.m. - har de rette forudsætninger for at hjælpe demensramte. Formålet med en demensvenlig bydel er at skabe gode muligheder for, at borgere med demens fortsat kan deltage i eksempelvis det lokale fritids- og kulturliv. Projektet vil samtidig minimere risikoen for, at borgere med demens oplever ensomhed og isolation ved at skabe de bedste forudsætninger for pårørende og demensramte. Der er også lavet andre forsøgsprojekter med demensvenlig udvikling af lokalsamfund i verden såsom i Crawley i England.

Vanløse er blevet udpeget som en oplagt bydel at anvende som forsøgsbydel, da Vanløse er en bydel med mange ældre, samtidig med at bydelen har et velindrettet lokalområde. På sigt er ønsket, at forsøget spredes til hele København, så hele byen kan betegnes som demensvenlig.

Forsøgsprojektet har nu til hensigt, at biblioteker, sundhedshuse, caféer, supermarkeder, offentlige rum, byrum m.m.  bliver inkluderende og trygge steder for personer med demens at færdes og opholde sig i i Vanløse. Under forsøget er det planen, at der udvikles og etableres partnerskaber mellem kommunens institutioner, såsom plejehjem, biblioteker, sundhedshuse, ældreklubber, lokaludvalg, samt med civilsamfundsaktører, såsom praktiserende læger, supermarkeder, apoteker. Der er allerede etableret en række samarbejder med blandt andet Tandlægeforeningen, Danske Fodterapeuter, Apotekerforeningen, Læseforeningen og boligforeningen AAB.

Københavns Ældreråd ønsker at være meget involveret i projektet og følge udviklingen tæt ved f.eks. at indgå i en referencegruppe eller lignende.

Projektplanen er stadig under udarbejdelse, men der er lægges op til en række aktiviteter:

  • Afholde temamøder for forretninger, borgere med/uden demens og pårørende
  • Etablere et panel med borgere med demens og pårørende, som bidrager til udvikling af indsatser undervejs
  • Have kampagner i byrummet og udlevere oplysningsmateriale
  • Uddanne ansatte i demensvenlig adfærd, fx i supermarkeder, trafikselskaber
  • Hverve flere frivillige i lokalmiljøet, fx til at være demensven hos Alzheimerforeningen
  • Afholde demensvenlige aktiviteter målrettet borgere med demens og pårørende
  • Gøre byrummet mere tilgængeligt for borgere med demens

Projektledelsen ønsker at etablere et samarbejde med lokaludvalget i projektets levetid. Det kan være som deltager i en referencegruppe, deltagelse i projektets aktiviteter eller løbende orientering om projektets aktiviteter på lokaludvalgets møder. Desuden ønsker projektledelsen sig input til konkrete lokale kontakter til fx boligselskaber, erhvervsdrivende eller klubber, som forventes at have interesse i at deltage i projektets initiativer.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg tager orientering om demensvenlig bydel til efterretning og drøfter lokaludvalgets involvering i projektet og samarbejde med sundhed- og omsorgsforvaltningen.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs puljemidler.

Videre proces

Vanløse Lokaludvalg kan evt. samarbejde med forvaltningen om det videre arbejde med forsøgsprojektet. 

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg tog orientering vedr. demensvenlig bydel til efterretning.

2. Vanløse Lokaludvalg drøftede involvering i projektet og samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.