5. A-sag: Beslutning om budgetfordeling af puljemidler 2021 (2020-0850375)

Vanløse Lokaludvalg beslutter fordeling af 2021-puljemidler i to puljer til hhv. egne projekter og eksterne ansøgere til Vanløsepuljen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller:

  1. at Vanløse Lokaludvalg beslutter fordeling af puljemidlerne for 2021 i hhv. Vanløsepuljen og en pulje til egne projekter.

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har i 2021 et budget på 1.414.500 kr. til at fremme af lokale aktiviteter inden for demokrati, kultur, miljø og netværk. I 2020 havde Vanløse Lokaludvalg et budget på 1.430.000 kr. Borgerrepræsentationen har besluttet, at puljebudgettet udregnes på baggrund af bydelens befolkningstal. 

Lokaludvalget har hvert år fordelt midler mellem Vanløsepuljen og en intern pulje til lokaludvalgets egne projekter.

Vanløsepuljen er en pulje, som eksterne ansøgere kan søge tilskud fra i henhold til lokaludvalgets retningslinjer og ansøgningsfrister, som også fremgår af Vanløse Lokaludvalgs hjemmeside.   Lokaludvalget har besluttet at behandle eksterne ansøgninger til budget 2021 seks gange; november 2020 og februar, april, juni, september og november 2021.

Den interne pulje er en pulje, hvortil lokaludvalget afsætter midler til egne projekter på baggrund af en udarbejdet projektbeskrivelse og et budget til drøftelse og beslutning på et ordinært møde.

I 2020 har lokaludvalget fordelt budgettet således: 900.000 kr. til Vanløsepuljen og 530.000 kr. til egne projekter. Puljerne blev slået sammen på lokaludvalgets ordinære møde i juni for at kunne imødekomme flere ansøgninger fra Vanløsepuljen. I 2020 har lokaludvalget indtil nu bevilget 1.232.900 kr. til puljeansøgninger i Vanløsepuljen og 519.000 kr. til egne projekter. Bemærk, at ikke alle af bevillingerne er blevet brugt fuldt ud, og det overskydende beløb er ført tilbage i lokaludvalgets samlede budget og til nye bevillinger. Corona-pandemien i 2020 har betydet, at mange puljeansøgere har aflyst deres arrangementer og sendt de bevilgede penge tilbage til disponering i Vanløsepuljen og på samme måde er mange af lokaludvalgets egne projekter aflyst eller afviklet på anden måde end først planlagt.  

Forslag til budgetfordeling af puljemidler 2021 

  • 900.000 kr. i Vanløsepuljen, som eksterne ansøgere kan søge om midler fra til gavn for bydelen. 
  • 514.500 kr. i en pulje til lokaludvalgets egne projekter på baggrund af  en udarbejdet projektbeskrivelse og et budget besluttet på et ordinært møde i lokaludvalget.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg beslutter fordeling af puljemidlerne for 2021 i hhv. Vanløsepuljen og en pulje til egne projekter, således at at der afsættes 900.000 kr. til Vanløsepuljen og 514.500 kr. til en pulje til egne projekter.

Økonomi

Såfremt indstillingerne imødekommes fordeles puljemidlerne for 2021 i hhv. Vanløsepuljen og en pulje til egne projekter. Der afsættes 900.000 kr. til Vanløsepuljen og 514.500 kr. til puljen til egne projekter.

Videre proces

For at give lokaludvalget et løbende overblik over budget, forbrug og disponering af puljemidler, fremlægges der på hvert af de kommende ordinære møder en status over forbruget.

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg godkendte fordeling af puljemiddelbudget 2021, således at der er 900.000 kr. i Vanløsepuljen og 514.500 kr. i egne projekter.