13. Meddelelser

Sagsfremstilling

Forslag til emner til drøftelse med Kultur- og Fritidsborgmester
Tirsdag den 17. november kommer Kultur- og Fritidsborgmester, Franciska Rosenkilde, på besøg hos Vanløse Lokaludvalg. Forslag til emner, som ønskes drøftet med borgmesteren sendes til sekretariatet senest den 5. oktober 2020, hvorefter det behandles i lokaludvalgsmødet til oktober.

Planlægningsmøde ifm. fællesmøde om kulturhusene
Repræsentanter fra arbejdsgruppen for Kultur og Fritid (Peter, Anne og Niels Christian) holder et planlægningsmøde med repræsentanter fra Valby, Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg den 23. september, hvor man skal udarbejde en dagsorden for et fællesmøde med Kultur V's ledelse og KFF-direktør Mette Touborg om kulturhusene og øget brugerinddragelse på kulturhusene. 

Møde med Lone Billehøj, områdechef for Kultur V
Kontaktgruppen til Kulturstationen har afholdt et møde med Lone Billehøj den 28. august kl. 12.00 om ramme og drift på Kulturstationen. Opsamlingen på mødet er vedlagt som bilag. 

Møde med BR-politiker Jonas Bjørn Jensen (A)
Den 15. september kl. 10-11 mødes Vanløse Lokaludvalg med BR-politiker, Jonas Bjørn Jensen, Socialdemokratiet, som sidder i Kultur- og Fritidsudvalget. Mødet finder sted på Kulturstationen. Dagsordenen for mødet er drift og ramme på Kulturstationen, samt muligheden for at etablere øget brugerinddragelse. Kontakt sekretariatet, hvis man ønsker at deltage på mødet. 

Suppleringsvalg den 30. oktober kl. 19.30 - AFLYST
Suppleringsvalg til Vanløse Lokaludvalg afholdes onsdag den 30. september 2020 – Tilmeldingfrist er den 16.september kl. 12.00. Til suppleringsvalget i Vanløse Lokaludvalg er der 8 pladser ledige som 2. suppleant indenfor områderne Bolig & Trafik (3), Kultur & Fritid (1), Natur & Miljø (1), Børn & Unge (2) samt Grøndal (1). AFLYST pga. manglende tilmeldinger.

Copenhagen Historic Grand Prix aflyst
Dette års Copenhagen Historic Grand Prix på Bellahøjmarken er aflyst pga. Covid-19, men planlægges afholdt igen næste år den 6.-8. august 2021.

Informations- og kommunikationstiltag
Alle arbejdsgrupper bedes drøfte, om der er noget lokaludvalget mangler i forbindelse med borgerrettede tiltag og borgerinddragelse særligt mht. arbejdet med den kommende bydelsplan. Sidste år investerede lokaludvalget i borgerrettet merchandise såsom muleposer, bolsjer og termokopper. Sekretariatet gør dog opmærksom på, at der i forbindelse med covid-19 er begrænsede muligheder for uddeling under sundhedsmæssigt forsvarlige forhold. 

Input skal være sekretariatet i hænde senest mandag den 28. september, så der kan indhentes eventuelle tilbud inden produktion og udsendelse af dagsorden til lokaludvalgets ordinære møde den 22. oktober 2020. 

Nærgenbrugsstation på Helga Larsens Plads
Arbejdsgruppen for Natur og Miljø er i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen omkring en mulig nærgenbrugsstation på Helga Larsens Plads. TMF har meldt tilbage, at ØKF/Movia endnu ikke er afklaret om, hvorvidt den gamle bussløjfe på pladsen skal tages i brug igen? Den foreløbige udmelding fra ØKF/Movia er, at der kan gå et halvt til trekvart år, inden det bliver afklaret fordi evalueringen af Nyt Bynet først skal være færdig. Både sekretariatet og TMF har anmodet om, at beslutningen bliver truffet hurtigere, så det vides, om projektet kan realiseres på pladsen.

Henvendelse vedr. botilbudspladser på Linde Allé
Sekretariatet har modtaget en henvendelse fra lokalavisen Vanløse Liv med en række spørgsmål vedr. botilbudspladser på Linde Allé i forbindelse med Budget 2021, hvor borgerrepræsentationen har afsat midler til opførelse af botilbudspladserne samt midler til at realisere følgegruppens anbefalinger. Sekretariatet har sendt en opsummering over, hvordan botilbudspladserne er blevet behandlet i lokaludvalget til Vanløse Liv. Opsummeringen er vedlagt som bilag. 

Juletræstænding på Vanløse Torv
Arbejdsgruppen bag juletræstænding på Vanløse Torv har grundet situationen valgt at aflyse det planlagte arrangement den 28. november 2020. Juletræet bliver naturligvis stadig sat op og tændt, men festlighederne aflyses, da de ikke kan holdes under sundhedsmæssigt forsvarlige forhold.

Deadline for indmelding af dagsordenspunkter til næste LU-møde
Deadline for indmelding af punkter til lokaludvalgsmødet den 22. oktober er pga. efterårsferien allerede mandag den 5. oktober 2020.

 

NYE MEDDELELSER:

Invitation til at formidle lokalt engagement i avisen
Vanløsebladet inviterer medlemmer af Vanløse Lokaludvalg til at skrive om jeres arbejde i lokaludvalget og lokale engagement. I må meget gerne melde ind til sekretariatet, som også gerne vil hjælpe med formidlingen.

Invitation til dialog om kommunens erhvervsstrategi
Københavns kommune er i gang med udarbejdelse af ny erhvervsstrategi 2021-2023 og Vanløse Lokaludvalg inviteres til at komme med input. Hvis man er interesseret i at få mere at vide, eller komme med input, bedes man kontakte sekretariatet for aftale om et webinar i starten af oktober.

Demensvenlig bydel
Sundhed- og Omsorgsforvaltningen kommer til næste møde i Social og Sundhed for at drøfte Vanløse som demensvenlig bydel.

Maria Bagger Grell er tilbage fra orlov