10. A-sag: Beslutning vedr. projekt Trafikplan (2020-0214454)

Vanløse Lokaludvalg skal tage stilling til projekt Trafikplan og afsættelse af puljemidler til gennemførelse af første fase i 2020.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg drøfter og godkender projekt Trafikplan og afsætter 34.500 kr. i 2020-puljemidler til dets gennemførelse, jf. projektbeskrivelsen.

Problemstilling

Trafik- og Planarbejdsgruppen vil gerne udarbejde en samlet trafikplan for Vanløse, der tager en mere overordnet og systematisk tilgang til bydelens udfordringer, og som gennem borgerdialog og inddragelse af særlige interessentgrupper får afdækket udfordringer og løsningsforslag og muligheder for alle trafikanter under sikre forhold.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der gerne vil arbejde med projektet som led i lokaludvalgets Bydelsplanlægning, der starter op i 2020 og fortsætter arbejdet i foråret 2021.

Som opstart på projektet planlægges dels en borgerpanelundersøgelse, som startes op i samarbejde med borgerpanelgruppen og dels et borgermøde, hvor der inviteres til debat og evt. oplæg med 4 underemner: fodgængere (herunder handicappede og tilgængelighed), cyklister (fremkommelighed og trafiksikkerhed), biler (store indfaldsveje) og parkering (for både cykler og biler, herunder p-zoner).
Derudover tænkes startet med flere mindre netværksmøder med Vanløseskoler om sikre skoleveje og trafik i lokalområdet. I forvejen planlægger Trafik og Plan et netværksmøde med Katrinedals Skole, ledelse og forældre om trafiksikkerhed i kvarteret, hvor også områdets beboere og grundejerforeningerne inviteres på baggrund af de tidligere drøftelser og nu oplæg til beslutning om fredeliggørelse af kvarteret for gennemkørende biler.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg drøfter og godkender projekt Trafikplan og afsætter 34.500 kr. i 2020-puljemidler til dets gennemførelse, jf. projektbeskrivelsen.

Økonomi

Budget  
Borgermøde  
 Forplejning 1.500
 Annoncering 2.200
 Lydmand  2.100 
 Ordstyrer 5.000
 Oplægsholdere 4.500 
 Netværksmøder  
 Forplejning 2.500
 Lokaleleje 1.100 
 Informationsmateriale       
 Flyers  3.500
 Facebook    500
 Annoncering 6.600
 Brochure 3.000
 Diverse 2.000
 I alt  34.500

  

Videre proces

Ad hoc-gruppen arbejder videre med projektet i samarbejde med sekretariatet. 

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg godkendte og besluttede at afsætte 34.500 kr. i 2020-puljemidler til projekt Trafikplan, jf. projektbeskrivelsen.