16. B-sag: Status på egne projekter og nyt fra grupperne

Lokaludvalget orienteres om status på egne projekter og nyt fra arbejdsgrupperne.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

 1. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Social- og Sundhedsgruppen til efterretning.
 2. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Børn og Ungegruppen til efterretning.
 3. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Kultur og Fritidsgruppen til efterretning.
 4. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Natur - og Miljøgruppen til efterretning.
 5. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt fra Trafik- og Plangruppen til efterretning.
 6. at Vanløse Lokaludvalg tager nyt vedrørende evt. andre egne projekter til efterretning.

Problemstilling

Lokaludvalget orienteres om nyt fra arbejdsgrupperne vedr. aktuelle projekter, kommende projekter samt drøftelser af eventuelle høringer. 

Arbejdsgruppernes mødedatoer fremgår af lokaludvalgets mødekalender på hjemmesiden.

Man kan altid kontakte tovholderen for de respektive grupper for mere information fra arbejdsgrupperne.

Løsning

Lokaludvalget tager følgende til efterretning:

 1. Social- og Sundhedsgruppen er bl.a. i gang med at opstarte Repair Café Vanløse igen i kaffebaren Locals lokaler på Jernbane Allé. Arbejdsgruppen har endvidere planer om at indlede et samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om at Vanløse skal være en demensvenlig forsøgsbydel. der kan være en del af bydelsplansarbejdet. Desuden er arbejdsgruppen i gang med at planlægge et netværksmøde i oktober for foreninger og organisationer, der beskæftiger sig med socialt arbejde og frivillighed. 
 2. Børn og Unge afholder fortsat Vanløse Games på Asfalten hver torsdag i september, hvor børn og unge har mulighed for at opleve gadeidræts- og streetaktiviteter. Planen er, at Vanløse Games Finals, som er det afsluttende arrangement, afholdes d. 26 september på Asfalten med flere forskellige aktiviteter, borgerdialog og politikere er desuden inviteret. Arbejdsgruppen har planlagt et unge og tryghedsmøde i november for aktører, der beskæftiger sig med emnet i Vanløse. Desuden arbejder arbejdsgruppen fortsat videre med indsatsområdet lethal og multifunktionsplads på Asfalten. 
 3. Kultur og Fritid arbejder videre med Vanløse Saloner, Helga Larsens Plads m.m. I efteråret vil arbejdsgruppen have særligt fokus på Kulturstationen og kvaliteten af kulturhusene i Københavns Kommune for også at styrke brugernes indflydelse. I september vil arbejdsgruppen besøge kulturhuset Karens Minde Kulturhuset, der drives af en forening i samarbejde med Kultur V. Ligeledes undersøger arbejdsgruppen muligheder for at afholde Foreningernes Dag. 
 4. Natur- og Miljøgruppen afventer nyt om ansøgningen om den midlertidige natur- og miljøstation, som er i høring frem til den 24. september, mens der samtidig arbejdes på skitseforslag på en permanent natur- og miljøstation på Damhusengen. Gruppen er i dialog med Teknik- og Miljøforvaltningen om Helga Larsens Plads mht. mulighederne for etablering af en nærgenbrugsstation på pladsen. Arbejdsgruppen kigger på genanvendelse af plast fra de københavnske husholdninger, spildevand i Utterslev Mose og vandkvaliteten i Damhussøen og egnede bydelsplanprojekter. På søndag er der Damhustræf fra kl. 11-16.
 5. Trafik- og Plangruppen har haft drøftelse med TMF om forslag til trafikal fredeliggørelse af Katrinedalskvarteret, hvor det endelig ser ud til at der kan findes en løsning, som de fleste er tilfredse med og samtidig løser problemer med gennemkørende trafik på de private fællesveje ved Randbølvej. Arbejdsgruppen holder fortsat fokus på sikre skoleveje og planlægger at gå i gang med en større Trafikplan, jf. dagsordenspunkt om samme.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser for Vanløse Lokaludvalgs midler.

Videre proces

-

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.