12. B-sag: Orientering om status på økonomi

Vanløse Lokaludvalg orienteres om status på forbrug af puljemidler.

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg besluttede på sit ordinære møde i november 2019 at fordele puljemidlerne for 2020 i hhv. en Vanløsepulje, som foreninger, borgere mv. kan søge om midler fra til projekter, der gavner bydelen, samt en pulje til egne projekter.

Vanløse Lokaludvalg traf på det ordinære møde i juni 2020 beslutning om at sammenlægge de resterende puljemidler for 2020 i Vanløsepuljen.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. at Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2020 til efterretning.

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har i 2020 et samlet puljebudget på 1.430.000 kr. til at fremme lokale aktiviteter indenfor demokrati, kultur og netværk. Størrelsen af puljebudgettet er bestemt af Borgerrepræsentationen og fordelingen reguleres årligt på baggrund af bydelens befolkningstal.

Lokaludvalget har hvert år fordelt midlerne mellem Vanløsepuljen og en pulje til lokaludvalgets egne projekter.

Lokaludvalget har besluttet at behandle eksterne ansøgninger til budget 2020 seks gange; november 2019 og februar, april, juni, september og november 2020.

I det vedhæftede bilag over status på økonomi gør sekretariatet opmærksom på, at der i oversigten over ansøgninger ikke er indberegnet et eventuelt momsafløftet beløb under kolonnen "Udbetaling", hvilket kan give en mindre diskrepans i forhold til det endelige regnskab.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2020 til efterretning.

Økonomi

Pulje

Budget

Disponeret over

Rest til disposition

Vanløsepuljen

900.000

 829.486  70.514

Egne projekter

530.000

 323.934  206.066
276.581

*Vanløse Lokaludvalg traf på det ordinære møde i juni 2020 beslutning om at sammenlægge de resterende puljemidler for 2020 i Vanløsepuljen, hvorfor det samlede beløb til disposition i Vanløsepuljen er i alt 276.581 kr. - jf. ovenstående skema.

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

Oversigten blev taget til efterretning.