13. B-sag: Orientering om status på økonomi - budget 2021 (2020-0882840)

Vanløse Lokaludvalg orienteres om status på forbrug af puljemidler.

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg besluttede på sit ordinære møde i november 2020 at fordele puljemidlerne for 2021 i hhv. en Vanløsepulje, som foreninger, borgere mv. kan søge om midler fra til projekter, der gavner bydelen, samt en pulje til egne projekter.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. at Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2021 til efterretning.

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg har i 2021 et samlet puljebudget på 1.414.500 kr. til at fremme lokale aktiviteter indenfor demokrati, kultur og netværk. Størrelsen på puljebudgettet er bestemt af Borgerrepræsentationen og fordelingen reguleres årligt på baggrund af bydelens befolkningstal.

Lokaludvalget har hvert år fordelt midlerne mellem Vanløsepuljen og en pulje til lokaludvalgets egne projekter.

Lokaludvalget har besluttet at behandle eksterne ansøgninger til budget 2021 seks gange; november 2020 og februar, april, juni, september og november 2021.

I det vedhæftede bilag over status på økonomi gør sekretariatet opmærksom på, at der i oversigten over ansøgninger ikke er indberegnet et eventuelt momsafløftet beløb under kolonnen "Udbetaling", hvilket kan give en mindre diskrepans i forhold til det endelige regnskab.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg tager orienteringen om budget, forbrug og disponering af puljemidler for 2021 til efterretning.

Økonomi

Pulje

Budget

Disponeret over

Rest til disposition

Vanløsepuljen

900.000

514.875 385.125

Egne projekter

514.500

104.000 410.500
 
På dagens møde er der fire interne projekter på dagsordenen:   
  • Projekt: Informationstiltag og borgermøder 2021- 50.000 kr. 
  • Projekt: Trafikplan - 34.500 kr. 
  • Projekt: Puljeaften og annoncer for Vanløsepuljen - 16.300 kr.
  • Projekt: Synlighed - 11.000 kr.

Såfremt Vanløse Lokaludvalg beslutter at disponere 111.800  kr. til de interne projekter, er der 298.700 kr. tilbage til disposition .

Til Vanløsepuljen budget-2021 er der fire 2020-puljeansøgninger, der ansøger om en genbevilling på i alt 19.950 af 2021-budgettet. Godkendes genbevillingerne vil der være 365.175 kr. tilbage i Vanløsepuljen. 

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

Oversigten blev taget til efterretning.