5. A-sag: Drøftelse af lokaludvalgets synlighed (2020-0810520)

Vanløse Lokaludvalg drøfter lokaludvalgets synlighed.

Tidligere beslutninger

Vanløse Lokaludvalg tog orientering vedr. lokaludvalgets synlighed til efterretning til det ordinære møde den 19. november 2020. Lokaludvalget besluttede, at medlemmerne til decembermødet kunne indmelde forslag til øget synlighed og tage stilling til nedsættelse af et udvalg med deltagelse fra arbejdsgrupperne, der skal komme med forslag til, hvordan lokaludvalget fremover synliggøres. 
https://www.kk.dk/node/14403/19112020/edoc-agenda/2daa7b3b-26dd-427d-9b4e-26a411982a29/7e9c1887-ad31-4ac2-baf4-ad93720203ae

 

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1. at Vanløse Lokaludvalg drøfter indsatser for synlighed

2. at Vanløse Lokaludvalg tager stilling til, om der skal nedsættes en tidsbestemt ad hoc gruppe med deltagere fra de forskellige arbejdsgrupper, der skal komme med forslag til, hvordan lokaludvalget fremover synliggøres.

3. at Vanløse Lokaludvalg beslutter at afsætte en rammebevilling på 11.000 kr. i 2021-puljemidler til indkøb af kamera, mikrofon og højtalere til virtuelle borgermøder og 10 jakker med logo til at synliggøre de medlemmer, der deltager aktivt i egne fysiske projekter i bydelen.

Problemstilling

Vanløse Lokaludvalg havde en drøftelse på sidste ordinære møde om lokaludvalgets synlighed, hvor man bl.a. besluttede, at lokaludvalgsmedlemmer kunne indmelde forslag om øget synlighed til drøftelse på decembermødet. Sekretariatet har modtaget forslag om indkøb af jakker med lokaludvalgets logo på, der kan synliggøre de medlemmer, som deltager aktivt i egne fysiske projekter i bydelen.

Lokaludvalget er tilstede fysisk og digitalt på flere platforme i bydelen.

Fysisk er lokaludvalget tilstede gennem såvel egne projekter, som gennem de puljeansøgninger, som modtager støtte. Puljeansøgere, der modtager støtte, skal anvende lokaludvalgets logo eller på anden måde videreformidle, at de har modtaget støtte fra lokaludvalget i deres informationsmateriale, hvilket fremgår som betingelse for støtten i det tilsendte tilsagnsbrev.

Lokaludvalgets egne projekter og aktiviteter i bydelen bliver videreformidlet, dels gennem den konkrete fysiske aktivitet, dels gennem diverse omtaler i lokalavisen, annoncer, nyheder på hjemmesiden, Facebook og evt. Instagram. Da lokaludvalget gennemfører mange projekter, vil der ofte ikke være ressourcer til andet end at oprette en nyhed på hjemmesiden, et facebookopslag og/eller avisannonce afhængigt af projektet. På platforme som Facebook og Instagram er vi meget afhængige af, at lokaludvalgsmedlemmer deler, liker og evt. kommenterer opslag i forhold til at få information ud til et bredere publikum. 

Fysisk er lokaludvalgets projekter synlige på forskellig vis. Det kan f.eks. være med A-skilte, der er meget fleksible ift. anvendelsesmuligheder. Derudover råder lokaludvalget over en pavillion samt flyers og diverse merchandise til uddeling. Sidstnævnte har dog ikke har været aktuelt i år, hvor al uddeling af materiale er blevet frarådet.

Coronavirus har givet ekstra udfordringer i forhold til synlighed, særligt i forhold til fysiske aktiviteter, som ikke anbefales i øjeblikket og disse restriktioner vil vi formentlig også være underlagt over vinteren og evt. foråret igennem. Det betyder, at de digitale platforme og anden synlighed, der ikke involverer fysisk tilstedeværelse med forsamling, bør give anledning til tanker om nye måder at vise sin tilstedeværelse og lave borgerinddragelse i bydelen og arbejde videre med digital inddragelse af borgerne som f.eks. ved borgermødet om botilbudspladser på Linde Allé. Derudover kan man arbejde med små film, der lægges på hjemmesiden og/eller facebook og bydelens borgere kan melde tilbage på alt fra høringer til bydelsplanarbejdet.

Derudover kan man drøfte synlighed i forhold til geografi og forskellige målgrupper. Det kan eksempelvis være at målrette kommunikationen til forskellige målgrupper eller tiltrække særlige eller nye målgrupper/geografiske områder. Et eksempel er borgerpanelundersøgelsen om Copenhagen Historic Grand Prix.

Synlighed understøttes yderligere af genkendelighed i forhold til det visuelle udtryk. Vanløse Lokaludvalgs logo og navn bør så vidt muligt fremgå tydeligt af alt materiale. Lokaludvalget skal, som en del af Københavns Kommune, anvende den gældende designmanual med en specifik københavnerfont (skrifttype), Københavns Kommunes logo og forskellige basisfarver, men derudover er der meget stor variation i lokaludvalgsprojekternes visuelle udtryk, herunder billeder, grafik, farver samt placering af navn og logo. 

Løsning

Vanløse Lokaludvalg drøfter indsatser for synlighed

Vanløse Lokaludvalg tager stilling til om der skal nedsættes en ad hoc gruppe med deltagere fra de forskellige arbejdsgrupper, der skal komme med forslag til, hvordan lokaludvalget fremover synliggøres til lokaludvalgets møde i marts 2021. 

Vanløse Lokaludvalg beslutter at afsætte en rammebevilling på 11.000 kr. i 2021-puljemidler til indkøb af kamera, mikrofon og højtalere til virtuelle borgermøder og 10 jakker med logo til at synliggøre de medlemmer, der deltager aktivt i egne fysiske projekter i bydelen.

Økonomi

Budget i 2021-puljemidler

Kamera, mikrofon/højtaler og evt. stativ:     4.000 kr. 
 10 stk. jakker med logo    7.000 kr.
  I alt 

 

 11.000 kr.

Videre proces

 

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

1. Vanløse Lokaludvalg drøftede indsatser for synlighed, bl.a. indstik i lokalavisen, f.eks. i forbindelse med Bydelsplan

2. Vanløse Lokaludvalg besluttede at nedsætte et tidsbegrænset ad hoc udvalg med Erik Jønsson som tovholder. Andre lokaludvalgsmedlemmer kan melde sig til sekretariatet eller Erik.

3. Vanløse Lokaludvalg besluttede at afsætte 11.000 kr. i 2021-puljemidler til indkøb af kamera mv. til virtuelle borgermøder og ca 10 jakker med logo jf. løsnings- og økonomiafsnit.