9. A-sag: Beslutning om genbevilling af støtte til puljeansøgninger i 2021 (2020-0880781)

Vanløse Lokaludvalg skal tage stilling til anmodning om genbevilling af støtte til fire puljeansøgninger fra 2020-midler til 2021-midler.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

  1. at Vanløse Lokaludvalg drøfter og træffer beslutning om, hvorvidt anmodning om genbevilling af midler imødekommes, og der bevilges 1.000 kr. i 2021-puljemidler til projekt "Container til Natur- og Miljøstation".
  2. at Vanløse Lokaludvalg drøfter og træffer beslutning om, hvorvidt anmodning om genbevilling af midler imødekommes, og der bevilges 5.000 kr. i 2021-puljemidler til projekt "Børnekultur på Kulturstationen 2020".
  3. at Vanløse Lokaludvalg drøfter og træffer beslutning om, hvorvidt anmodning om genbevilling af midler imødekommes, og der bevilges 5.200 kr. i 2021-puljemidler til projekt "Jul på Hyltebjerggård ".
  4.  at Vanløse Lokaludvalg drøfter og træffer beslutning om, hvorvidt anmodning om genbevilling af midler imødekommes, og der bevilges 8.750 kr. i 2021-puljemidler til projekt "Pandoras Teaterskole i Vanløse".

Problemstilling

Sekretariatet for Vanløse Lokaludvalg er blevet kontaktet af fire puljeansøgere, der har modtaget støtte til deres projekter i 2020. Ansøgerne har ikke haft mulighed for at gennemføre de støttede aktiviteter som planlagt, og de søger derfor om mulighed for at gennemføre dem i 2021. Den primære årsag til, at puljeansøgningerne ikke har kunne gennemføres, skyldes sundhedsrestriktioner og sundhedsanbefalinger under COVID-19. 

Puljestøtten er bevilget i budgetåret 2020, og der er ikke mulighed for at overføre midlerne mellem budgetårene. Såfremt lokaludvalget ønsker at give mulighed for at gennemføre projekterne i 2021, skal penge genbevilges af 2021-puljemidler. I så fald vil de bevilgede 2020-midler falde tilbage til omdisponering, og støtten vil blive bevilget fra Vanløsepuljens 2021-puljemidler.

Det drejer sig om følgende fire projekter:

Per Stengade: Container til Natur- og Miljøstation

Lokaludvalget godkendte på sit ordinære møde den 12. december 2019, at projektet "Container til Natur- og Miljøstation" kunne få dækket udgiftsposten "Event" på 1.000 kr. af 2020-midler. Udgiftsposten indeholder udgifter til indvielsen af en midlertidig Natur- og Miljøstation ved Damhusengen i 2020. 

Ansøgeren har meddelt sekretariatet, at etableringen af Natur- og Miljøstationen har været videre forsinket pga. udfordringer ved at indhente byggetilladelse hos Københavns Kommune. Ansøgeren modtog i efteråret 2020 tilladelse til at opsætte den midlertidige Natur- og Miljøstationen, men forsinkelse har betydet, at opsætningen og indvielsen af Natur- og Miljøstationen først vil finde sted i 2021. 

Ansøger søger om at få udgiftsposten "Event" på 1.000 kr., der dækker over udgifter til indvielsen af containeren, finansieret af 2021-puljemidler, således at ansøgeren i 2021 kan indvie containeren som planlagt.

Kulturstationen Vanløse: Børnekultur på Kulturstationen 2020

Ansøgeren fik på lokaludvalgets møde den 21. november 2019 bevilget 64.000 kr. i underskudsgaranti til projektet Børnekultur på Kulturstationen 2020, der dækker over en række arrangementer og aktiviteter for børn på Kulturstationen i 2020.

Ansøgeren har meddelt sekretariatet, at man ikke vil kunne gennemføre juleforestillingen, som var en del af arrangementsrækken. Aflysningen begrundes med, at Kulturstationen har oplevet, at børnefamilier fravælger teateraktiviteter i den nuværende corona-tid af forsigtighedsprincipper. Ansøgeren ønsker derfor at flytte teaterstykket til tidlig forår 2021. Teaterforestillingen skal derfor ikke længere være en juleforestilling, men teaterstykket har samme målgruppe og formål. 

Ansøger søger om at få udgiftsposten "juleforestilling" på 5.000 kr. finansieret af 2021-puljemidler, således at ansøgeren i 2021 kan afholde forestillingen. 

Hyltebjerggård: Jul på Hyltebjerggård 

Ansøgeren fik på lokaludvalgets møde den 17. september 2020 bevilget 5.200 kr. i underskudsgaranti til projektet Jul på Hyltebjerggård. Med ansøgningen ønsker Hyltebjerggård at invitere borgere i lokalområdet til stor juletræstænding den sidste fredag i november.. Arrangementet skal bygge bro mellem mennesker og skaber fællesskab i en tid, som især kan være svær, hvis man er alene.

Ansøgeren har oplyst, at man ikke vil kunne gennemføre juletræstændingen i år pga. COVID-19 og de gældende sundhedsrestriktioner og sundhedsanbefalinger. Ansøgeren ønsker at udskyde arrangementet til tidlig forår 2021, hvor der afholdes en nytårskur med samme artister og målgruppe. Formålet for nytårskuren er forsat skabe dialog og fællesskab. 

Ansøger søger om, at projektet flyttes til 2021, og at projektets bevilget underskudsgaranti på 5.200 kr. finansieres af 2021-puljemidler.

Pandoras Teaterskole: Pandoras Teaterskole i Vanløse

Ansøgeren fik på lokaludvalgets møde den 18. juni 2020 bevilget 8.750 kr. i underskudsgaranti til projektet Pandoras Teaterskole i Vanløse. Med projektet skulle Teaterskolen gennemføre en teaterworkshop i november/december over en weekend, der blev afsluttet med en gratis forestilling for deltagernes familier og venner samt Kulturstationens andre gæster. Arrangementet skulle finde sted på Kulturstationen Vanløse. 

Ansøgeren har meddelt sekretariatet, at man ikke vil kunne gennemføre workshoppen. Aflysningen begrundes med, at man på Kulturstationen har oplevet, at børnefamilier fravælger teateraktiviteter i den nuværende corona-tid af forsigtighedsprincipper.

Ansøger søger om, at projektet flyttes til tidlig forår 2021, og at projektets bevilget underskudsgaranti på 8.750 finansieres af 2021-puljemidler.

Løsning

Vanløse Lokaludvalg drøfter og træffer beslutning om, hvorvidt anmodning om genbevilling af midler imødekommes, og der bevilges 1.000 kr. i 2021-puljemidler til projekt "Container til Natur- og Miljøstation".

Vanløse Lokaludvalg drøfter og træffer beslutning om, hvorvidt anmodning om genbevilling af midler imødekommes, og der bevilges 5.000 kr. i 2021-puljemidler til projekt "Børnekultur på Kulturstationen 2020".

Vanløse Lokaludvalg drøfter og træffer beslutning om, hvorvidt anmodning om genbevilling af midler imødekommes, og der bevilges 5.200 kr. i 2021-puljemidler til projekt "Jul på Hyltebjerggård ".

Vanløse Lokaludvalg drøfter og træffer beslutning om, hvorvidt anmodning om genbevilling af midler imødekommes, og der bevilges 8.750 kr. i 2021-puljemidler til projekt "Pandoras Teaterskole i Vanløse".

Økonomi

Der ansøges om at genbevilge i alt 19.950 kr. af 2021-puljemidler til fire puljeansøgninger.

Videre proces

Sekretariatet meddeler ansøgerne lokaludvalgets beslutning og varetager den videre sagsbehandling.

Diverse

/Bent Christensen

Beslutning

1. Per Stengade erklærede sig inhabil og loggede ud af mødet, Bent Christensen erklærede sig inhabil og forlod lokalet under sagens behandling.
Vanløse Lokaludvalg besluttede at imødekomme anmodningen og genbevilgede 1.000 kr. i 2021- puljemidler som en underskudsgaranti til "Container til Natur og Miljøstation".

2. Vanløse Lokaludvalg besluttede at imødekomme anmodningen og genbevilgede 5.000 kr. i 2021- puljemidler som en underskudsgaranti til "Børnekultur på Kulturstationen 2020".

3. Hanne Larsen erklærede sig inhabil og forlod lokalet under sagens behandling.
Vanløse Lokaludvalg besluttede at imødekomme anmodningen og genbevilgede 5.200 kr. i 2021- puljemidler som en underskudsgaranti til "Jul på Hyltebjerggård".

4. Vanløse Lokaludvalg stemte om anmodning til genbevilling:

For: 9 stemmer                      Imod: 6 stemmer                         Undlod: 5 stemmer

Vanløse Lokaludvalg besluttede at imødekomme anmodningen og genbevilgede 8.750 kr. i 2021- puljemidler som en underskudsgaranti til "Pandoras Teaterskole i Vanløse" efter afstemning.