3. Orientering: Præsentation af visualiseringer for området ved Amagerbanen (2020-0819253)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget tager præsentationen af visualiseringerne for området ved Amagerbanen til efterretning.

Problemstilling

Lokaludvalget afsatte på sit møde den 22. oktober 2020 midler til udarbejdelse af visualiseringer af ønsker til området ved Amagerbanen. Visualiseringerne skal indgå som input i forbindelse med fredningsprocessen for området, som blev besluttet af Borgerrepræsentationen i juni 2020.

Der blev i november indhentet tilbud fra tre forskellige tegnestuer. I december blev der afholdt digital workshop med ca. 20 deltagere. Efterfølgende har Legepladsspecialist og Transparent design udarbejdet visualiseringer på baggrund af input fra workshoppen. 

På lokaludvalgsmødet vil Amalie Okkels fra Transparent Design præsentere skitseforslaget. Lokaludvalget kan herefter give input og kommentarer til forslaget. Kommentarerne vil indgå i arbejdet med det færdige forslag.

Det færdige visionsoplæg forventes at være færdigt i begyndelsen af februar.

Løsning

At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Beslutning

Amalie Okkels fra Transparent Design og Casper Mortensen fra Legepladsspecialist.dk præsenterede skitseforslaget, som blev positivt modtaget af lokaludvalget.

Lokaludvalget gav derefter bemærkninger til oplægget som tages med i det videre arbejde.

Tine Ane Nielsen fra Økonomiforvaltningen deltog i behandlingen af punktet og orienterede om fredningsprocessen.