4. Beslutning: Høringssvar vedr. miljøkonsekvensvurdering for anlæg af Lynetteholm (2020-0851733)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget drøfter og vedtager sit høringssvar vedr. miljøkonsekvensvurdering for anlæg af Lynetteholm.

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget miljøkonsekvensvurdering (VVM) for anlæg af Lynetteholm i høring. Høringsfristen er den 25. januar 2021. Lokaludvalget har dog fået udsat sin høringsfrist til den 30. januar.

By & Havn har sammen med deres rådgivere foretaget en miljøvurdering (VVM) af, hvordan etableringen af Lynetteholm som jorddepot mellem Nordhavn og Refshaleøen vil påvirke omgivelserne. 

Miljøvurderingen er baseret på data, viden fra eksperter og fagfolk, samt input fra borgere og andre interessenter fra den forudgående høring i 2019. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har med bistand fra Vejdirektoratet og Miljøstyrelsen stillet krav til indholdet af miljøvurderingen.

Miljøvurderingen belyser Lynetteholms påvirkning af:

 • Havmiljø og vandkvalitet, herunder havbund, iltindhold, strømforhold og forurenende stoffer mv.
 • Badevandskvalitet i havnen og i Øresund, herunder sigtedybde, bakterier, mv.
 • Trafik, herunder jordtransport i forskellige faser.
 • Sejlads, herunder lystsejlads, erhvervssejlads og sejladssikkerhed.
 • Luft- og klimapåvirkning, herunder CO2-belastning og partikeludledning.
 • Biodiversitet, herunder påvirkningen af flora og fauna i området, habitater og truede arter.
 • Påvirkning på tværs af landegrænser samt afledte aktiviteter ved anlægget.
 • Støj og vibrationer, herunder støj ved jordtransport og anlæg af perimeter.
 • Menneskers sundhed, herunder kolonihaver og lystfiskeri, geologi og grundvand,
 • herunder risikoen for nedsivning af tungmetaller, mv.
 • Landskab, visuelle påvirkninger af omgivelserne

Infrastrukturprojekterne Østlig Ringvej og metro til Lynetteholm, byudviklingen og en eventuel fremtidig dokport mellem Lynetteholm og Nordhavn er på nuværende tidspunkt ikke konkretiserede, og indgår ikke i denne miljøkonsekvensvurdering. De vil blive miljøvurderet på et senere tidspunkt som led i beslutningsprocessen for de respektive projekter.

I forbindelse med høringen er der udgivet en 668 sider lang VVM-rapport, også kaldet en miljøkonsekvensrapport. Som bilag er vedlagt det ikke-tekniske resume, der også findes forrest i VVM-rapporten.

Den fulde VVM-rapport, samt de uddybende delrapporter og bilag kan finde via linket her: https://tbst.dk/da/Miljoevurdering/Lister/VVM-liste?project=Lynetteholm&projekt=Havne

Borgerdialog: I forbindelse med høringen er der den 20. januar afholdt et digitalt informationsmøde sammen med By & Havn. Der blev holdt oplæg om anlæg af Lynetteholm med særligt fokus på konsekvenserne for Amager Øst. Der var mulighed for at stille spørgsmål og skrive kommentarer via chatfunktionen. I mødet deltog over 70 borgere.

Løsning

Rasmus Steenberger, Karl Vogt-Nielsen og Nicki Brøchner har udarbejdet det bilagte udkast til høringssvar på baggrund af drøftelser i lokaludvalget og i PET-arbejdsgruppen, samt input fra borgermødet. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Sekretariatet indsender høringssvaret til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen senest den 30. januar 2021.

Beslutning

Der var fremsendt ændringsforslag fra Karl Vogt-Nielsen, Ane Jette Thomsen og Jens William Grav. 

Ole Pedersen stillede på mødet ændringsforslag om at linje 41-44 på side 2 udgår.

Lokaludvalget stemte om ændringsforslagene.

Karl Vogt-Nielsen ÆF1: Side 1 I. 25-29 flyttes til s.4 l.36.

For forslaget stemte: Karl Vogt-Nielsen.

Imod forslaget stemte: Hanne Kusiak, Randi Sørensen, Rasmus Steenberger, Frank Lambert,  Nanna Tofte, Anders Lundsager, Lasse Rossen, Iben Lindemark, Ole Meldgaard, Nicki Wassmann Brøchner, Jens William Grav, Marianne Moegreen, Rikke Lauritsen, Susanne Møller

Undlod at stemme: Ole Pedersen, Rene Steinvig, Martin Hein, Tom Christensen, Jørgen Mark Pedersen, Ane Jette Thomsen.

Forslaget blev ikke vedtaget. Afsnittet flyttes ikke.

Karl Vogt-Nielsen ÆF2: Indsættelse af nye afsnit s.1 l. 25.

For forslaget stemte: Hanne Kusiak, Frank Lambert, Ole Pedersen, Tom Christensen, Karl Vogt-Nielsen, Ane Jette Thomsen.

Imod forslaget stemte:  Randi Sørensen, Rasmus Steenberger, Rene Steinvig, Nanna Tofte, Anders Lundsager, Lasse Rossen, Martin Hein, Ole Meldgaard, Nicki Wassmann Brøchner, Jens William Grav, Marianne Moegreen, Rikke Lauritsen, Jørgen Mark Pedersen, Susanne Møller.

Undlod at stemme: Iben Lindemark.

Forslaget blev ikke vedtaget. Der indsættes ikke nye afsnit.

Ane Jette Thomsen ÆF1: Ændring af linje 15 og 16
til "Overordnet finder vi at den anvendte salamimetode, hvor forbundne projekter vurderes ét efter ét umuliggør en samlet vurdering af projekternes miljøkonsekvenser. Et fuldt udbygget Lynetteholm med plads til 35.000 boliger og ligeså mange arbejdspladser, Østlig Ringvej og ny metrolinje skal evalueres for miljøkonsekvenser i samme høringsproces. "

For forslaget stemte: Frank Lambert, Ole Pedersen, Rene Steinvig, Tom Christensen, Karl Vogt-Nielsen, Ane Jette Thomsen.

Imod forslaget stemte:  Randi Sørensen,  Anders Lundsager, Lasse Rossen, Martin Hein,  Ole Meldgaard, Nicki Wassmann Brøchner, Jens William Grav, Jørgen Mark Pedersen, Susanne Møller.

Undlod at stemme: Hanne Kusiak, Rasmus Steenberger, Nanna Tofte, Iben Lindemark, Marianne Moegreen, Rikke Lauritsen.

Forslaget blev ikke vedtaget. Linjerne ændres ikke.

Jens William Grav ÆF1: Side 1 l. 16 fra "Vi mener" til linje 23 udgår

For forslaget stemte: Randi Sørensen, Frank Lambert, Rene Steinvig, Nanna Tofte, Martin Hein, Nicki Wassmann Brøchner, Jens William Grav, Susanne Møller.

Imod forslaget stemte: Hanne Kusiak,  Rasmus Steenberger,  Ole Pedersen, Anders Lundsager, Lasse Rossen, Iben Lindemark, Tom Christensen, Ole Meldgaard, Karl Vogt-Nielsen, Rikke Lauritsen, Jørgen Mark Pedersen, Ane Jette Thomsen.

Undlod at stemme: Marianne Moegreen.

Forslaget blev ikke vedtaget. Linjerne udgår ikke.

Jens William Grav ÆF2: Side 2 l. 33 Efter ”luftforurening” indsættes: , herunder en nødvendig opgradering af vejnettet”

For forslaget stemte: Hanne Kusiak, Randi Sørensen, Rasmus Steenberger, Frank Lambert, Ole Pedersen, Rene Steinvig, Nanna Tofte, Anders Lundsager, Lasse Rossen, Iben Lindemark, Tom Christensen, Ole Meldgaard, Nicki Wassmann Brøchner, Jens William Grav,  Marianne Moegreen, Jørgen Mark Pedersen, Susanne Møller.

Imod forslaget stemte: Karl Vogt-Nielsen.

Undlod at stemme: Martin Hein, Rikke Lauritsen, Ane Jette Thomsen.

Forslaget blev vedtaget. Formuleringen indsættes på side 2 l. 33.

Jens William Grav ÆF3: Side 2 l. 40, nyt afsnit indsættes
"Lokaludvalget finder, at der bør skabes mulighed for at jordtransporten kan reguleres gennem forpligtelse til at bruge fastlagte ruter på fastlagte tidspunkter for at undgå transporten foregår på tidspunkter, hvor trafikbelastningen i området i forvejen er stor.”

Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

Jens William Grav ÆF4: Side 4, linie 16, til side 6, linie 37 ”Øvrige bemærkninger” udgår

For forslaget stemte: Randi Sørensen, Anders Lundsager, Martin Hein, Nicki Wassmann Brøchner, Jens William Grav, Susanne Møller.

Imod forslaget stemte: Hanne Kusiak, Rasmus Steenberger, Frank Lambert, Ole Pedersen, Rene Steinvig,  Lasse Rossen, Iben Lindemark, Tom Christensen, Ole Meldgaard, Karl Vogt-Nielsen, , Rikke Lauritsen, Jørgen Mark Pedersen, Ane Jette Thomsen.

Undlod at stemme: Nanna Tofte, Marianne Moegreen.

Forslaget blev ikke vedtaget. Linjerne udgår ikke.

Ole Pedersen ÆF 1: Side 2 l. 41-44 udgår.

For forslaget stemte: Hanne Kusiak, Randi Sørensen, Rasmus Steenberger, Ole Pedersen, Rene Steinvig, Nanna Tofte, Lasse Rossen, Tom Christensen, Ole Meldgaard, Jens William Grav,  Jørgen Mark Pedersen. 

Imod forslaget stemte: Nicki Wassmann Brøchner, Karl Vogt-Nielsen, Susanne Møller.

Undlod at stemme: Frank Lambert, Anders Lundsager, Martin Hein, Iben Lindemark, Marianne Moegreen, Rikke Lauritsen, Ane Jette Thomsen.

Forslaget blev vedtaget. Linjerne udgår.

Lokaludvalget stemte til slut om det samlede høringssvar med de ovenfor nævnte ændringer. 

For stemte: Hanne Kusiak, Rasmus Steenberger, Frank Lambert, Ole Pedersen, Rene Steinvig, Nanna Tofte,  Lasse Rossen,  Iben Lindemark, Tom Christensen, Ole Meldgaard,  Karl Vogt-Nielsen, Rikke Lauritsen, Jørgen Mark Pedersen, Ane Jette Thomsen, Susanne Møller.

Imod stemte: Randi Sørensen, Nicki Wassmann Brøchner, Jens William Grav.

Undlod at stemme: Anders Lundsager, Martin Hein, Marianne Moegreen.

Høringssvaret blev dermed vedtaget med de ovenfor nævnte ændringer. 

Der blev indgivet flg. protokolbemærkninger:

"Rasmus Steenberger og Rikke Lauritsen støtter høringsforslaget, men vil understrege at det eventuelle boligbyggeri på Lynetteholmen skal være indbegrebet af en moderne klimaneutral by med bæredygtige byggematerialer og infrastruktur, hvor der er fokus på grønne områder, cyklisme og kollektiv transport. Med dette høringssvar er der ikke givet godkendelse af andet end at lave en ø med overskudsjord og altså ikke støtte til bestemte metrolinjeføringer, et bestemt antal boliger og slet ikke en havnetunnel."

"Konservative, Socialdemokratiet og Randi Sørensen glæder sig over, at vi begynder at klimasikre København og at der tages hånd om trængselsproblemerne i København ved at anlægge mere Metro og en havnetunnel."

"Karl Vogt-Nielsen anser det for kritisabelt, at flertallet i lokaludvalget har afvist at forholde sig til de angivne formål med Lynetteholm, men stort set alene forholdt sig til selve anlæggelsen af et jorddepot. Dette høringssvar er det eneste som Lokaludvalget kan afgive, hvor man havde mulighed for at forholde sig hertil og herunder den salami-taktik, der anvendes til at trumfe den samlede projektpakke med de efterfølgende projekter igennem. Lynetteholmen vil ikke bare under anlæggelsen have store konsekvenser på Amager, men især påvirke bydelen senere. Lokaludvalget har ved sin passivitet i forhold til de samlede konsekvenser ved anlæggelsen af Lynetteholmen ikke varetaget bydelens borgernes interesser."