15. Statusorientering

Sagsfremstilling

 • Indstilling

  Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

  at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

  Problemstilling

  Herunder følger en oversigt over aktuelle sager hvori Amager Øst Lokaludvalg er engageret. Sager der har et selvstændigt punkt på dagsordenen er ikke medtaget:

  • Backersvej:
   Den 14. januar var der møde i følgegruppen. Her orienterede projektleder i Teknik- og Miljøforvaltningen Rasmus Burvad om status på projektet, herunder de indarbejdede input fra følgegruppen. Rasmus Burvad berettede desuden at tidsplanen for projektet indtil videre holder, hvilket betyder at projektforslaget forventes sendt i høring hos lokaludvalget i januar, og politisk behandling i TMU, ØU og BR i løbet af 2. kvartal i år. Projektet forventes fysisk igangsat i 1. kvartal 2022 og afsluttet i juli 2023.
  • Parkeringsundersøgelse:
   Undersøgelsen i borgerpanelet er nu afsluttet. Der er indkommet 1579 besvarelser. Sekretariatet arbejder nu med analyse af resultaterne, som vil blive fremlagt på lokaludvalgsmødet i februar.
  • Jul på Sundbyøster Plads:

   Jul på Sundbyøster plads var et samarbejdsprojekt mellem Amager Øst Lokaludvalg, Områdefornyelsen Sundby, Sundbyøster skole og Amager SK håndboldklub.

   Det primære mål var at opsætte et juletræ med lys i på pladsen i december måned. Sekundært var målet at skabe aktiviteter på pladsen i form af optræden af professionelle kunstnere, og diverse foreninger.

   Det lykkedes at få opsat et juletræ med lys i, pyntet af elever fra Sundbyøster skole.

    

   Desværre satte corona-restriktionerne en delvis stopper for arrangementerne på pladsen i julemånederne.

   Juletræet blev tændt af elever fra Sundbyøster skole d. 1.december. Det hele blev live streamet på Facebook og indledt med en lille tale af Overborgmester Lars Weiss.

   D. 5. december var der 1/2 times optræden på pladsen af to sækkepibespillere. 

   D. 11. december var der luciaoptog med elever fra Sundbyøster Skole.

   D. 12. og 19. december var der harmonikaspil og sang.

    

   Det var planen at Amager SK. skulle sælge juletræer og holde åbent hus i weekends, men de fik ikke tilladelse til juletræssalget, og coronaen satte en stopper for det andet.

   Jul på Sundbyøster plads blev financieret af Amager øst Lokaludvalg og Områdefornyelsen Sundby.

  • Greisvej: 
   Københavns Kommune er i gang med en ny masterplan for skybrudssikring på Amager med deadline i juni. Lasse Rossen, Bente Lildballe og Rasmus Steenberger har mødtes med den lokale skybrudsansvarlige medarbejder. Her blev drøftet potentialet for hele Greisvej som rekreativ skybrudspark med biodiversitet. Samt behovet for at opdatere de gamle skitser med æbletræerne til at kunne noget mere - i samarbejde med borgerne. Herunder potentialet i at inddrage de mange lejligheds-beboere i den vestlige ende af Greisvej - et område af bydelen, lokaludvalget ikke tidligere har haft den store berøring med. Sagen blev drøftet på PET-mødet og gruppen arbejder nu videre med en intern ansøgning vedr. borgerproces og opdaterede tegninger.
  • Siljangade:
   Der blev i efteråret nedsat en arbejdsgruppen vedr. Siljangade. Arbejdet har ligget stille, men gruppen er nu ved at nå frem til en model, hvor de gerne vil indgå i en strategisk dialog med grundejerne, samtidig med at der arbejdes med et dokumentations- og formidlingsinitiativ for at fremhæve de kvaliteter, som er vigtige at bevare i området, og de muligheder der er i den anledning.
  • Tilpasning af Lokaludvalg:
   Gruppeformandskredsen skal den 22. januar tage stilling til Økonomiforvaltningens forslag til tilpasninger af lokaludvalg. Indstillingen kan læses her: https://www.kk.dk/node/47605/22012021/edoc-agenda/33a98047-05be-49da-a044-b43c854f3306
  • Ama'røsten:
   Der afholdes redaktionsmøde den 1. februar og avisen har deadline den 19. februar. Ama'røsten nr. 110 udkommer den 11. marts.

  Løsning

  At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

   

 • Beslutning

  Martin Hein fortalte om frivilligpris-arbejdsgruppens udvælgelse af en statuette til kommende modtagere af Frivilligprisen. Lokaludvalget modtog forslag fra seks forskellige kunstnere i forskellige materialer. Der er valgt en figur i glasmosaik med et motiv der forestiller Amager.

  Der blev stillet spørgsmål til parkeringsundersøgelsen.

  Lokaludvalget tog statusorienteringen til efterretning.