5. Status på lokaludvalgets puljemidler (2021-0002580)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

I 2021 har Amager Øst Lokaludvalg kr. 2.624.000 i puljemidler til brug for netværksdannende, dialogskabende og bydelsrettede aktiviteter i bydelen. Lokaludvalget har i december 2020 besluttet flg. puljemiddelbudget for 2020:

Tilskud til Miljøpunkt Amager 620.000
Borgerinddragelsespuljen 30.000
Ama'røsten udgivelse herunder tryk, layout og omdeling 300.000
Puljemidler til egne og eksterne projekter og aktiviteter 1.674.000

Til og med lokaludvalgsmødet i december 2020 er der bevilget 294.190 kr. til eksterne ansøgninger og 132.700 kr. til egne projekter af de 1.674.000 kr., der er afsat til egne og eksterne projekter i 2021. Af vedlagte bilag "Bevilgede puljemidler januar 2021" fremgår den hidtidige anvendelse af Amager Øst Lokaludvalgs puljemidler for 2021. .

Siden sidste lokaludvalgsmøde har lokaludvalgets formandskab og tovholdere behandlet seks ansøgninger til lokaludvalgets Kvikpulje. Se bilag for udspecificering. 

Til dette udvalgsmøde er der af 2021-puljemidlerne ansøgt om 169.300 kr. til eksterne ansøgninger og arbejdsgrupperne har indstillet, at der bevilges op til 84.300 kr. Der er desuden indstillet til afsættelse af 150.000 kr. til to interne projekter.

Tabellen "Disponible puljemidler" viser puljemiddeløkonomien, dvs. puljens størrelse og disponibelt beløb til rådighed til at støtte de indkomne ansøgninger i 2021. Såfremt alle indstillinger følges, vil der være 1.042.810 kr. i rest. Dertil kan komme mindreforbrug på eksterne og interne projekter.

Løsning

At lokaludvalget tager orienteringen om status på lokaludvalgets puljemidler til efterretning.

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.

Lokaludvalget drøftede et forslag om at undlade at behandle ansøgninger med fysiske aktiviteter grundet corona-situationen. Der kan dog under dette orienteringspunkt ikke træffes beslutning om dette. 

Ændrer et projekt sig væsentligt, skal ansøger meddele dette til sekretariatet, således at lokaludvalget kan tage stilling til om man fortsat vil støtte projektet.