. Nedsættelse af arbejdsgruppe vedr. kunst på Nordøstamager Skole (2021-0089891)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget nedsætter en arbejdsgruppe vedr. kunstudsmykning på Nordøstamager Skole.

Problemstilling

Lokaludvalget besluttede på sit møde den 25. februar at sende en støtteerklæring til fondsansøgninger vedr. kunst på Nordøstamager Skole.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har meddelt, at de ikke kan påtage sig ejerskabet i forhold til at føre projektet videre hvad angår ansøgninger til fonde. De foreslår, at der oprettes en forening bestående 5-6 medlemmer, som kan understøtte arbejdet med fondsansøgninger. 

Medlemmer kunne være:

  • Amager Øst Lokaludvalg
  • Et medlem af Handelsstandsforeningen 
  • Kunstformidler Niels Halm
  • BUF, Jan Egeberg
  • Ama'røsten & Amager Bladet
  • Robert Olsen, Kofoeds Skole

Løsning

Det foreslås, at lokaludvalget nedsætter en arbejdsgruppe, der i samarbejde med BUF og andre relevante aktører kan understøtte arbejdet for at søge fondsmidler til kunstudsmykning på Nordøstamager Skole.

Lokaludvalget har i forvejen en følgegruppe til skolebyggeriet, som består af Ole Pedersen, Randi Sørensen, Frank Lambert og Susanne Møller. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

 

Beslutning

Punktet blev trukket ved mødets start. Følgegruppen for Nordøstamager Skole holder møde med BUF, hvor det drøftes, hvordan projektet kan komme videre.