6. Input til bydækkende tryghedskortlægning (2021-0079970)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at bilagte input til tryghedskortlægningen sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen senest den 1. april 2021.

Problemstilling

Københavns Kommune har undersøgt børns gang og cykling til skole og fritidstilbud. I oktober 2020 fik københavnske forældre og børn fra 6. – 9. kl. tilsendt et link til undersøgelsen via skolernes platform AULA. Undersøgelsen blev også sendt til privatskoler og ud via sociale medier og større fritidstilbud i København. Undersøgelsen blev afsluttet d. 31. oktober 2020.

'Den bydækkende tryghedskortlægning af børns gang og cykling til skole og fritid’ har til formål at målrette forvaltningens fortsatte indsats for at forbedre børns muligheder for at cykle og gå i København, gennem en stedsspecifik kortlægning af trygheden ved skoler og større fritidstilbud.

Projektet er placeret i Teknik- og Miljøforvaltningen og koordineres med Kultur- og Fritidsforvaltning, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen samt
Økonomiforvaltningen.

Amager Øst Lokaludvalg er tidligere blevet informeret om, at Teknik- og Miljøforvaltningen ville
afholde en workshop med udgangspunkt i data fra tryghedskortlægningen i løbet af februar. Grundet COVID-19 har Teknik- og Miljøforvaltningen besluttet, at gennemføre en skriftlig involvering af lokaludvalgene, i stedet for de planlagte workshops.

Som bilag er vedlagt en rapport på baggrund af undersøgelsens resultater i Amager Øst. Rapporten indeholder et udtræk fra spørgeskemaet på bydelsniveau, samt en række kort der viser, hvor i bydelen forældre og elever oplever utryghed på vej til skole og fritidstilbud. De foreløbige resultater er endnu ikke forelagt politisk, og må derfor ikke bruges i anden sammenhæng end til denne høring.

Der blev afsat midler til ’den bydækkende tryghedskortlægning af børns gang og cykling til skole og fritid’ ved budget 2020. 

Løsning

Teknik- og Miljøforvaltningen har bedt Amager Øst Lokaludvalg om at kvalificere de foreløbige resultater fra den bydækkende tryghedskortlægning af børns gang og cykling til skole og fritidstilbud.

Teknik- og Miljøforvaltningen vil derfor bede Amager Øst Lokaludvalg om at komme med input vedrørende:

  • Områder eller steder i bydelen, hvor lokaludvalget er bekendt med trafikale udfordringer for børn og unge, som ikke fremgår af kortene.
  • Planlagte eller ønskede indsatser vedr. børns bevægelse til skole og fritid i bydelen.
  • Supplerende kommentarer til forældre og elevers udpegninger af utrygge steder.

Punktet er blevet drøftet i arbejdsgrupperne BIFUK og PET. De samlede input fra de to arbejdsgrupper fremgår af bilaget.

Deadline for input er torsdag d. 1. april 2021.

Økonomi

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Sekretariatet sender vedtagne input til Teknik- og Miljøforvaltningen senest den 1. april.

Beslutning

Der blev stillet forslag om at tilføje til høringssvaret, at man fremadrettet bør foretage undersøgelser på alle skoler i området.

Der er netop afsat midler i Overførselssagen til Engvej/Wibrandtsvej krydset. Det bør derfor udgå af listen.

Der var desuden enighed om at tilføje:

  • Strandlodsvej/Holmbladsgade krydset
  • Krimsvej
  • Wibrandtsvej, særligt krydset ved Jansvej
  • Hedegaardsvej
  • Thingvalla Allé/Amagerbrogade ved Sundbyøster Plads

Høringssvaret blev derefter vedtaget uden afstemning, med de nævnte rettelser.