8. Status på lokaludvalgets puljemidler (2021-0002580)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

I 2021 har Amager Øst Lokaludvalg kr. 2.624.000 i puljemidler til brug for netværksdannende, dialogskabende og bydelsrettede aktiviteter i bydelen. Lokaludvalget har i december 2020 besluttet flg. puljemiddelbudget for 2021:

Tilskud til Miljøpunkt Amager 620.000
Borgerinddragelsespuljen 30.000
Ama'røsten udgivelse herunder tryk, layout og omdeling 300.000
Puljemidler til egne og eksterne projekter og aktiviteter 1.674.000

Til og med lokaludvalgsmødet i februar 2021 er der bevilget 415.799kr. til eksterne ansøgninger og 207.700 kr. til egne projekter af de 1.674.000 kr., der er afsat til egne og eksterne projekter i 2021. Af vedlagte bilag "Bevilgede puljemidler marts 2021" fremgår den hidtidige anvendelse af Amager Øst Lokaludvalgs puljemidler for 2021. .

Siden sidste lokaludvalgsmøde har lokaludvalgets formandskab og tovholdere behandlet tre ansøgninger til lokaludvalgets Kvikpulje. Se bilag for udspecificering. 

Til dette udvalgsmøde er der af 2021-puljemidlerne ansøgt om 288.000 kr. til eksterne ansøgninger og arbejdsgrupperne har indstillet, at der bevilges op til 95.000 kr. Der er desuden indstillet til afsættelse af kr. til interne projekter.

Tabellen "Disponible puljemidler" viser puljemiddeløkonomien, dvs. puljens størrelse og disponibelt beløb til rådighed til at støtte de indkomne ansøgninger i 2021. Såfremt alle indstillinger følges, vil der være 975.031 kr. i rest. Dertil kan komme mindreforbrug på eksterne og interne projekter.

Løsning

At lokaludvalget tager orienteringen om status på lokaludvalgets puljemidler til efterretning.

 
 

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.