16. Puljeansøgning: Haverne ved Amagerbanen (2021-0071094)

Sagsfremstilling

Indstilling 

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 

1) at lokaludvalget tager stilling til kvikpuljeansøgningen ”Haverne ved Amagerbanen” fra Haveforeningen ved Amagerbanen. 

Problemstilling 

På vegne af Haveforeningen ved Amagerbanen har Anders Krag søgt om 4.890 kr. i støtte til ”Haverne ved Amagerbanen”. 

Denne kvikpuljeansøgning behandles i lokaludvalget da to af fem tovholdere er inhabile i behandlingen og da der ikke var enighed blandt de resterende tre. 

Der søges om støtte til print af brochurer, som uddeles ved Kløvermarken og Amagerbanen. 

Målgruppen er brugere af stierne langs Kløvermarken og Amagerbanen. Der uddeles brochurer fra brochureholdere 5 steder på strækningen. 1.500 personer forventes at modtage brochurer. 

I følge ansøger er kendskabet til haverne ved Amagerbanen begrænset for de fleste, herunder havernes alder, tidligere brug og lange historie. Dette ønsker ansøger med brochureuddelingen at gøre op med og samtidig informere om den stående fredningssag og DSBs opsigelse af lejerne. 

Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på 5.633,75 kr. Egenfinansiering beløber sig til 743,75 kr. 

Sekretariatet har været i dialog med ansøger om ansøgningens aktualitet efter at DSB har sat opsigelserne af haverne i bero. Ansøger fortæller, at ansøgningen stadig er aktuel og at den primært har til formål at oplyse om områdets historie. 

Løsning 

Lokaludvalget tager stilling til, om ansøgningen støttes eller der gives afslag.

Økonomi 

Der er søgt om 4.890 kr. kr. af 2021-puljemidlerne. 

Videre proces 

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 30. maj. 

Beslutning

Rasmus Steenberger og Lasse Rossen erklærede sig inhabile og forlod mødet under behandlingen af punktet.

Der blev stillet forslag om ikke at støtte projektet på nuværende tidspunkt, idet brochurerne kan ses som et partsindlæg i fredningssagen. 

Lokaludvalget stemte om hvorvidt projektet skal tildeles støtte.

For støtte til projektet stemte: Randi Sørensen, Ole Pedersen, Ole Meldgaard, Jens William Grav, Bente Lildballe, Rune Solvang. 

Imod støtte til projektet stemte:  Rene Steinvig,  Keith Gray, Martin Hein, Iben Lindemark, Nicki Wassmann Brøchner, Marianne Moegreen, Jørgen Mark Pedersen, Ane Jette Thomsen, Susanne Møller.

Undlod at stemme: Hanne Kusiak, Frank Lambert, Nanna Tofte.

Der var dermed ikke flertal for at støtte projektet. Projektet støttes ikke.

Det blev bemærket, at Amager Øst Lokaludvalg nævnes på listen over, hvem der har protesteret med nedlæggelse af haverne. Da det ikke er et enigt lokaludvalg der har bakket op om dette, bør Amager Øst Lokaludvalg udgå af teksten.