17. Statusorientering

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Herunder følger en oversigt over aktuelle sager hvori Amager Øst Lokaludvalg er engageret. Sager der har et selvstændigt punkt på dagsordenen er ikke medtaget:

  • Siljangade
  • Amagerbanen
  • Backersvej
  • Biodiversitet/grønne områder
  • Utidssvarende og manglende lokalplaner
  • Parkeringsundersøgelse
  • Halvårsmøde med TMF 8. april
  • Digitalt borgermøde om Lynetteholm (TV2 Lorry)
  • Kunst på Amagerbrogade
  • Renovering af barakker på Kløvermarksvej

Løsning

At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Rasmus Steenberger orienterede om møder med grundejere i Siljangade området.

Rasmus Steenberger fortalte om korrespondance med DSB vedr. visionsplanen for Amagerbanen.

Sekretariatet orienterede om, at der er annonceret for borgerdialog vedr. Backersvej fase 2.

Ane Jette Thomsen orienterede om møde vedr. mere biodiversitet på Store Møllevej. Der mødte ca. 15 borgere op, som blev delt op i flere grupper, hvor der blev drøftet ideer. Gruppen vil søge kommunens pulje til biodiversitet.

Sekretariatet indkalder snarest til møde i arbejdsgruppen vedr. utidssvarende lokalplaner.

Susanne Møller orienterede om arbejdet med analysen af parkering, som forventes at blive præsenteret for PET snarligt.

Susanne Møller orienterede om borgermøde om Lynetteholm den 11. april i samarbejde med TV2 Lorry og fire andre lokaludvalg.

Randi Sørensen orienterede om debat og læserbreve vedr. skulpturen til Christmas Møllers Plads.

Susanne Møller orienterede om møder vedr. barakkerne på Kløvermarksvej, samt om resultater af Overførselssagen.

Rasmus Steenberger fortalte om dialog med By & Havn og Økonomiforvaltningen vedr. en bro til Prøvestenen Syd.

Ole Pedersen orienterede om udgivelse af Ama'røsten.