5. Tidlig inddragelse: Udkast til restaurations- og nattelivsplan 2021 (2021-0080592)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, 

at lokaludvalget drøfter og vedtager det bilagte udkast til høringssvar.

Problemstilling

Første udkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2021 er blevet fremsendt til lokaludvalget til tidlig inddragelse.

Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget besluttede på deres møder hhv. d. 24. og 28. september 2020 at igangsætte revisionen af Restaurations- og Nattelivsplanen fra 2017 samt at nedsætte ’Advisory Board for Natteliv’ med en række af de centrale aktører i nattelivet til at komme med anbefalinger til indholdet af planen. Lokaludvalgene har været repræsenteret i dette Advisory Board for Natteliv ved Indre By Lokaludvalg.

Advisory Boardet har afholdt to møder samt flere idéudviklingsworkshops. På den baggrund har forvaltningerne udarbejdet et fælles kommuniké, som beskriver arbejdet samt anbefalinger til det videre arbejde med Restaurations- og Nattelivsplanen. Som bilag ligger de samlede individuelle skriftlige anbefalinger fra aktørerne.

Med udgangspunkt i kommunikéet samt udvalgenes tilkendegivelser har forvaltningerne udarbejdet et første udkast til Restaurations- og Nattelivsplan 2021 og et Katalog over initiativer i Restaurations- og Nattelivsplan 2021. 

Udkastet til Restaurations- og Nattelivsplan 2021 er disponeret i tre dele:

  1. En vision, som sætter en retning for Københavns natteliv
  2. En miljødel til begrænsning af gener fra nattelivet
  3. En Restaurationsplan

Derudover er der udarbejdet et katalog over de konkrete initiativer, der indgår i Restaurations- og Nattelivsplanen. Kataloget (bilag 1 på dagsordenspunktet for KFU ovenfor) indeholder både initiativer, der kan iværksættes umiddelbart, initiativer der kan iværksættes, hvis der findes finansiering, og initiativer der kræver lovændringer eller yderligere undersøgelser. 

Løsning

BIFUK- og PET- arbejdsgrupperne har drøftet udkastet til Restaurations- og Nattelivsplan på deres møder i marts. BIFUK ønskede ikke at indsende kommentarer til planen. PET-arbejdsgruppen har udarbejdet det bilagte udkast til høringssvar.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

 

Det forventes, at Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget på deres møder hhv. d. 26. og 29. april vil blive forelagt andet udkast til Restaurations- og Nattelivsplanen. Herefter forventes planen at blive sendt i offentlig høring fra uge 18-24, hvor lokaludvalgene også har mulighed for at komme med kommentarer.

Udkastet til den endelige plan forventes forelagt Kultur- og Fritidsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget på møder snarest efter sommerferien 2021 inden endelig vedtagelse i Borgerrepræsentationen.

Hvis lokaludvalgene har kommentarer til første udkast, skal disse indsendes senest d. 31. marts 2021 med henblik på, at kommentarerne kan medtages til KFU’s og TMU’s behandling i april.

Beslutning

Punktet udgik