3. Præsentation af projektforslag for Backersvej etape 1 (2021-0081705)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

1. at Amager Øst Lokaludvalg tager præsentationen af projektforslaget til Backersvej fase 1 til efterretning.

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget projektforslag for renoveringen af Backersvej fase 1 i høring.

Projektet er nu myndighedsbehandlet og politiet har givet sit principielle samtykke til projektet. Næste skridt er derfor politisk behandling af projektforslaget. Forud herfor ligger et forarbejde med inddragelse af lokaludvalgsmedlemmer, beboere og interesserede omkring den første del af Backersvej i en følgegruppe.

Følgegruppen, der er blevet orienteret om projektets proces, har været med til at kvalificere projektet løbende ved såvel vandring på Backersvej som ved flere møder. Følgegruppen har haft stor værdi for projektets udformning.

Forud for den politiske behandling i TMU orienteres Amager Øst Lokaludvalg om projektet, med henblik på at afgive et skriftligt høringssvar, som skal vedlægges indstillingen til TMU.

Løsning

Rasmus Burvad fra Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF) vil på lokaludvalgsmødet præsentere projektforslaget til Backersvej fase 1, og gennemgå de bilagte dispositionsplaner samt træ- og parkeringsregnskab. Foruden dispositionsplaner samt træ- og parkeringsregnskab er kortet 'behov for cykelstier og sikre skoleveje' fra Bydelsplan 2017 også vedlagt til orientering.

Teknik- og Miljøudvalget forventes at behandle projektforslaget på udvalgsmødet den 31. maj. Høringssvaret skal derfor sendes til Rasmus Burvad i TMF den 23. april.

Lokaludvalget tager præsentationen fra TMF vedr. Backersvej fase 1 til efterretning, og udarbejder efterfølgende et høringssvar til beslutning på lokaludvalgsmødet den 22. april, der kan vedlægges indstillingen til behandling i Teknik- og Miljøudvalget.

Videre proces

På baggrund af præsentationen af projektforslaget til Backersvej fase 1 forbereder PET-arbejdsgruppen udkast til høringssvar til behandling på lokaludvalgsmødet den 22. april.

Beslutning

Rasmus Burvad fra Teknik- og Miljøforvaltningen præsenterede projektforslaget for Backersvej etape 1.

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.