6. Status på lokaludvalgets puljemidler (2020-0141491)

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

I 2020 har Amager Øst Lokaludvalg kr. 2.581.000 i puljemidler til brug for netværksdannende, dialogskabende og bydelsrettede aktiviteter i bydelen. Lokaludvalget har i december 2019 besluttet flg. puljemiddelbudget for 2020:

Tilskud til Miljøpunkt Amager 615.138
Borgerinddragelsespuljen 30.000
Ama'røsten udgivelse herunder tryk, layout og omdeling 275.000
Puljemidler til egne og eksterne projekter og aktiviteter 1.660.862

Til og med lokaludvalgsmødet i august 2020 er der bevilget 1.265.536 kr  til eksterne ansøgninger og 92.247 kr. til egne projekter af de 1.660.862 kr., der er afsat til egne og eksterne projekter i 2020. Af vedlagte bilag "Bevilgede puljemidler september 2020" og "Egne projekter september 2020" fremgår den hidtidige anvendelse af Amager Øst Lokaludvalgs puljemidler for 2020. Endvidere fremgår det, hvilke projekter der er udsat til 2021 eller aflyst grundet covid-19.

Siden sidste lokaludvalgsmøde har lokaludvalgets formandskab og tovholdere behandlet tre ansøgninger til lokaludvalgets Kvikpulje. Se bilag for udspecificering. 

Til dette udvalgsmøde er der ansøgt om kr. 28.900 til to eksterne ansøgninger og arbejdsgrupperne har indstillet, at der bevilges 18.900 kr. Der er desuden indstillet til afsættelse af 37.000 kr. til et internt projekt. 

Tabellen "Disponible puljemidler" viser puljemiddeløkonomien, dvs. puljens størrelse og disponibelt beløb til rådighed til at støtte de indkomne ansøgninger i 2020. Såfremt alle indstillinger følges, vil der være 277.179 kr. i rest. Dertil kan komme mindreforbrug på eksterne og interne projekter.

Grundet gældende regler for moms ved kommunal projektstøtte, er der visse typer af projektstøtte, hvor momsen afløftes. Det drejer sig om støtte til musik og "andre kulturelle formål", hvor der afløftes hhv. 2% og 8% af udgifterne. Der kan derfor være forskel på det beløb, der bevilges af lokaludvalget og det beløb, der reelt bliver konteret.

Løsning

At lokaludvalget tager orienteringen om status på lokaludvalgets puljemidler til efterretning.

 

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.

Kvikpuljen evalueres sidst på året.