5. Naboorientering: Ansøgning om dispensation fra lokalplan 544 'Ved Amagerbanen Syd' (2020-0216775)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

  1. at lokaludvalget ikke har nogle bemærkninger, og dermed ikke sender høringssvar i forbindelse med naboorienteringen.

Problemstilling

Amager Øst Lokaludvalg modtog den 3. september 2020 bilagte naboorientering i forbindelse med
ansøgning om supplerende dispensation fra lokalplan 544 Ved Amagerbanen Syd.

I februar 2019 blev der givet dispensation og byggetilladelse til ombygning og påbygning af den bevaringsværdige bygning på Amager Strandvej 50-54. Der er altså allerede i 2019 givet tilladelse til at bygge to etager ovenpå den bevaringsværdige bygning.

I dette tilfælde søges der dispensation fra lokalplanen til at ændre i facadebeklædning, tilbygge altaner og ændre nogle altaners størrelse på de to båbyggede etager. Derudover søges der om dispensation til at ændre på facaden af den bevaringsværdige bygning:

  • Nedtage en udvendig nordvendt trappe og sætte tre vinduer, der svarer til de øvrige vinduer i den bevaringsværdige bygning.
  • Isætning af et skydedørsparti mod syd, og lukning af tre vindueshuller, for at sikre optimal adgang til renovation.
  • Isætning af et skydedørsparti mod øst, og lukning af tre vindueshuller, for at sikre optimal adgang til renovation.
  • Isætning af to nye dobbeltdøre der svarer til de eksisterende i østfacaden, for at give adgang til erhvervslokalerne.
  • Isætning af fire dobbeltdøre og et tofagsvindue mod vest, svarende til de øvrige døre og vinduer.
  • At der ikke etableres terrasser, indlæggende terrasser eller altaner til de boliger der etableres i den bevaringsværdige del af bebyggelsen.
  • At ikke alle boliger etableres med en primær adgang fra Amager Strandvej.

Teknik- og Miljøforvaltningen anbefaler projektet af flere årsager, og primært
da ”den bevaringsværdige toetagers bygning bevarer sit industrielle
karakter udtryk ved konverteringen til boliger og erhverv” (side 6,
pkt. 3 i naboorienteringen).

Høringsfristen var den 24. september, men er rykket til den 25. september, så Lokaludvalget kan nå at behandle sagen.

Løsning

Arbejdsgruppen Plan, Erhverv og Trafik har drøftet dispensationsansøgningen og indstiller, at lokaludvalget ikke indsender bemærkninger.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser

 

Beslutning

Der blev stillet forslag om at sende et høringssvar om, at lokaludvalget ingen bemærkninger har. Forslaget blev vedtaget uden afstemning.