3. Drøftelse: Tilpasning af lokaludvalg (2020-0215405)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

  1. at lokaludvalget kommenterer de identificerede punkter vedr. tilpasning af lokaludvalg.

Problemstilling

Ved lokaludvalgsmødet den 27. august 2020 havde lokaludvalget besøg af Flemming Dubgaard, Anja Englev Olsen og Maria Petersen Ølholm fra Borgerrepræsentationens sekretariat i Økonomiforvaltningen. Efter et oplæg fra forvaltningen var der en drøftelse udfra oplægget.

Lokaludvalget var enige om at man ønskede yderligere drøftelse af punktet i et formøde, som blev afholdt den 3. september, samt på lokaludvalgsmødet i september. På mødet den 3. september blev der identificeret en række hovedpunkter, som deltagerne på mødet finder vigtige at holde øje med i det endelige oplæg, og som det foreslås bliver en del af høringssvaret.

Løsning

Der afholdes en runde, hvor alle medlemmer af lokaludvalget kommenterer de i bilaget identificerede punkter vedr. tilpasning af lokaludvalg. 

Videre proces

Tom Christensen og Susanne Møller samler op på de på lokaludvalgsmødet fremsatte kommentarer. Dette vil indgå i udarbejdelse af udkast til høringssvar, når det endelige oplæg foreligger til intern høring.

Oplægget vedr. tilpasning af lokaludvalg kommer i intern høring hos alle lokaludvalg i november måned.

Beslutning

Alle medlemmer fik mulighed for at give bemærkninger vedr. tilpasning af lokaludvalg.

Tom Christensen og Susanne Møller noterede bemærkninger til brug for udarbejdelse af høringssvar, når oplægget kommer i høring senere på året.