4. Høring: Andenbehandling af forslag til ny budgetmodel for almenskoler (2020-0216592)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller, 

1) at lokaludvalget drøfter og godkender det bilagte udkast til høringssvar fra BIFUK-arbejdsgruppen.

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget har på udvalgsmødet den 12. august 2020 behandlet indstillingen ”2. behandling af forslag til ny budgetmodel for almenskoler”. Udvalget vedtog at sende indstillingen i høring hos bl.a. lokaludvalgene. 

Der skal laves en ny budgetmodel for almenskoler, der afløser den nuværende budgetmodel fra 2008. Den nye model søger at rette op på skævvridninger ift. ressourcefordeling og elevtal. Med den ny budgetmodel ville 47 skoler opleve en ændring i bevilling mellem +/-3 procent, hvis den nye model var gældende for budget 2020 imens 5 skoler ville opleve en ændring på mere end +/-5 procent. Ingen skoler ville opleve mere end +/-7 procent. 

Løsning

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet høringen og udarbejdet vedlagte udkast til høringssvar

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

 

Sekretariatet indsender høringssvaret til forvaltningen inden den 25. september 2020.

Beslutning

Der blev stillet forslag om at linje 22-25 udgår af høringssvaret. Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

Der blev stillet forslag om at linje 8-10 til og med "se," udgår af høringssvaret, så der i stedet står. "Lokaludvalget er enig i at en budgetmodel...". Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

Der blev stillet forslag om flg. tilføjelse i slutningen af høringssvaret: "Det bekymrer os, at Højdevangen mister 7 %. Lokaludvalget beder derfor Børne- og Ungdomsforvaltningen om at vurdere modellens virkning på 4-skole samarbejdet." Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

Der blev stillet forslag om ikke at sende høringssvar i sagen. Lokaludvalget stemte om forslaget.

For forslaget om ikke at sende høringssvar stemte: Jørgen Mark Pedersen og Ole Meldgaard. 

Imod forslaget om ikke at sende høringssvar stemte: Iben Lindemark, Rene Steinvig,  Ole Pedersen, Keith Gray, Frank Lambert, Rune Solvang, Nicki Wassmann Brøchner, Tom Christensen, Jens William Grav, Nanna Tofte, Bente Lildballe, Lasse Rossen, Martin Hein, Randi Sørensen, Ane Jette Thomsen, Hanne Kusiak, Rasmus Steenberger og Susanne Møller

Undlod at stemme: Hans Møller.

Forslaget blev dermed ikke vedtaget.

Høringssvaret blev derefter vedtaget med de nævnte ændringer.