10. Statusorientering

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

 1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Herunder følger en oversigt over aktuelle sager hvori Amager Øst Lokaludvalg er engageret. Sager der har et selvstændigt punkt på dagsordenen er ikke medtaget:

 • Social minikonference

 • Nærgenbrugsstationer i Amager Øst

 • Konference om Trafikøer

 • Deltagelse i advisory board vedr. transport og social bæredygtighed

 • Vejgenopretning Kastrupvej

 • Gademøder vedr. parkering i Amager Strand-området

 • Svar fra TMF på henvendelse vedr. cykelforbud på Amager Strand

 • DSB-grunden, herunder genhusning af daginstitution samt fredningssag

 • Områdefornyelsen

 • Ama'røsten

 • Børn- og unge gruppen

 • Borgermøde vedr. lokalplan for Ved Amagerbanen Nord 30. september.

Løsning

At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

 

Beslutning

Susanne Møller orienterede om minikonference vedr. social udsathed. SOSU-arbejdsgruppen arbejder videre med den sociale bydelsplan.

Rasmus Steenberger orienterede om samarbejdet med Teknik- og Miljøforvaltningen vedr. placering af nye nærgenbrugsstationer. 

Susanne Møller orienterede om konference om trafik og reduktion af trængsel.

Lasse Rossen orienterede om at han deltager i et forskningsprojekt om trafik og bæredygtighed v. Aalborg Universitet.

Rasmus Steenberger orienterede om møde vedr. vejgenopretning. Emnet sættes på dagsorden til næste PET-møde.

Der afholdes gademøder vedr. parkering den 6., 21. og 29. oktober kl. 16.30-18 ved Øresund, Amager Strand og Femøren st.

Rasmus orienterede om at fredningssagen vedr. Amagerbanen sættes i gang jf. dagsorden til ØU den 22. september. 

Ole Pedersen orienterede om nyt fra Områdefornyelsen, samt om kommende nr. af Ama'røsten.

Randi Sørensen orienterede om at børn- og ungegruppen er nedlagt. 

Nicki Brøchner orienterede om at erhvervsgruppen nu genoptager arbejdet med erhvervspolitik for Amager Øst. Desuden er lokaludvalget inviteret til at deltage i dialog vedr. Københavns Kommunes erhvervsstrategi.

Rasmus Steenberger orienterede om møde med byrumsforvalteren, bl.a. vedr. beskæring af træer, beplantning i området, samt biodiversitet.

Tom Christensen orienterede om trafikgruppens første møde.

Frank Lambert orienterede om møde ml. Prøvestenens Fritidsforening og By & Havn vedr. Prøvestenen Syd.

Rasmus Steenberger opfordrede til at videre drøftelser vedr. Lynetteholm kan fortsætte i PET-arbejdsgruppen.