4. Høring: Ved Amagerbanen Nord - Lokalplanforslag (2020-0193355)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

  1. At lokaludvalget drøfter og vedtager det bilagte udkast til høringssvar vedr. høring af lokalplanforslag for Ved Amagerbanen Nord.

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget høring vedr. lokalplanforslag for Ved Amagerbanen Nord. Høringsfristen er den 23. oktober. 

Lokalplanen skal muliggøre omdannelsen af et industriområde i Nordøstamager til et boligområde med serviceerhverv og en daginstitution med et samlet etageareal på 57.000 m2.

Udformningen af området tager afsæt i områdets industrielle historie. Der er på den baggrund udpeget to bevaringsværdige bygninger i området, der kan ombygges. Bygherre ønsker at placere den højeste bebyggelse i op til syv etager og maksimalt 24 meter i en rand mod Prags Boulevard og Amager Strandvej, mens den midterste del af området holdes på op til fem etager og maksimalt 20 meter.

I forlængelse af Holmbladsgade planlægges en stiforbindelse for cyklende og gående til et centralt placeret offentligt byrum. Byrummet skal fungere som mødested for beboere inden for og uden for området. En del af byrummet vil blive reserveret til legeplads for daginstitutionen i dagtimerne, men være offentlig tilgængelig for områdets børn og voksne udenfor daginstitutionens åbningstid. Dele af stueetagerne mod det centrale byrum etableres med mulighed for publikumsorienteret serviceerhverv som f.eks. butikker, restauranter og caféer.  

Bygherrerne ønsker at udvikle et grønt og bæredygtigt byområde. Der skal være fokus på social bæredygtighed i form af rum til fællesskaber for alle aldre og rekreative forbindelser. I kommunens dialog med grundejerne har der været fokus på bæredygtige materialer. Bygherrerne har på den baggrund fået lavet en indledende kortlægning af materialer i de eksisterende bygninger, som kan genbruges i byrummene.

De 12 platan- og søjlepoppel træer, der står i et grønt bælte langs Prags Boulevard, gøres i lokalplanen bevaringsværdige. To andre træer i området af arten hvidtjørn lever op til kriterierne for at kunne udpeges som bevaringsværdige, men udpeges ikke, da de er placeret, hvor det vil være hensigtsmæssigt at placere bebyggelse. Der stilles i lokalplanforslaget krav om nyplantning af 169 træer.

Borgerdialog:
Lokaludvalget har i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen afholdt borgermøde den 30. september på Kofoeds Skole. På mødet deltog 16 personer. Desuden fulgte ca. 20 personer med i mødet via live-sending på lokaludvalgets facebookside.

Løsning

PET-arbejdsgruppen har drøftet høringen og har udarbejdet det bilagte udkast til høringssvar.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Sekretariatet indsender det vedtagne høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen den 23. oktober 2020.

Beslutning

Der blev stillet forslag om at ændre formuleringen i linje 34 "fordrende for en menneskelig skala" til "befordrende for en by der byder velkommen ved at have et varieret facadeudtryk". Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

Der blev stillet ændringsforslag til linje 20 vedr. forlængelse af Holmbladsgade som gå- og cykelgade. Lokaludvalget stemte om forslaget.

For ændringsforslaget stemte: Jørgen Mark Pedersen og Rune Solvang.

Imod ændringsforslaget stemte: Nicki Wassmann Brøchner, Frank Lambert,  Käte Hommelgaard, Ole Pedersen, Marianne Moegreen, Lasse Rossen, Randi Sørensen, Tom Christensen, Rasmus Steenberger og Susanne Møller.

Undlod at stemme: Keith Gray, Bodil Benn Sørensen, Nicole Schmitt, Hans J Møller, Ane Jette Thomsen, Hanne Kusiak, Erik Reimers og Bente Lildballe.

Forslaget blev dermed ikke vedtaget.

Der blev stillet ændringsforslag til linje 25 vedr. bevarelse af bygninger med SAVE værdi. Lokaludvalget stemte om forslaget.

For forslaget stemte: Jørgen Mark Pedersen, Rune Solvang, Keith Gray, Nicole Schmitt, Tom Christensen, Rasmus Steenberger. 

Imod forslaget stemte: Nicki Wassmann Brøchner, Frank Lambert, Ole Pedersen, Marianne Moegreen, Lasse Rossen, Erik Reimers, Randi Sørensen, Susanne Møller.

Undlod at stemme: Käte Hommelgaard, Bodil Benn Sørensen, Hans J Møller, Ane Jette Thomsen, Hanne Kusiak, Bente Lildballe. 

Forslaget blev dermed ikke vedtaget.

Der blev stillet forslag til tilføjelse i linje 21: "Det er uheldigt at det centrale torv periodevis inddrages til legeplads for daginstitutionen. Lokaludvalget stemte om forslaget.

For forslaget stemte:  Frank Lambert, Jørgen Mark Pedersen, Käte Hommelgaard, Ole Pedersen, Rune Solvang, Keith Gray, Bodil Benn Sørensen, Nicole Schmitt, Hans J Møller, Ane Jette Thomsen,  Lasse Rossen, Erik Reimers, Randi Sørensen,  Tom Christensen, Rasmus Steenberger.

Imod forslaget stemte: Nicki Wassmann Brøchner, Marianne Moegreen, Hanne Kusiak, Bente Lildballe, Susanne Møller.

Ingen undlod at stemme.

Forslaget blev dermed vedtaget. 

Der blev stillet forslag til tilføjelse i linje 30: "Derudover bør der stilles krav om at alle stueetager markeres." Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

Der blev stillet forslag om at linje 34-35 ændres til: "Der kunne eksempelvis stilles krav om, at alle huse ud til Prags Boulevard og Amager Strandvej har skrå tage." Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

Der blev stillet forslag om flg. tilføjelse i slutningen af høringssvaret: "Vi ser gerne at man tager hensyn til biodiversitet i området bl.a. i forbindelse med udskiftning af jord til forskellige jordtyper og plantetyper." Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

Der blev stillet forslag om flg. tilføjelse i linje 39: "Vi synes det er vigtigt, at støjforholdene i området undersøges grundigt." Forslaget blev vedtaget uden afstemning.