10. Afsættelse af midler: Amagerbanen - visualiseringer af inputs til fredning (2020-0819253)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget drøfter og tager stilling til ansøgningen.

Problemstilling

Borgerrepræsentationen besluttede i juni 2020 at igangsætte en proces vedr. fredning af arealet ved Amagerbanen langs Vermlandsgade.

Lokaludvalgets arbejdsgruppe vedr. Amagerbanen har på sit møde drøftet et ønske om professionel assistance for at tydeliggøre og præcisere de udviklingsønsker, gruppen er enige om skal arbejdes ind i fredningen. Visualiseringerne skal tage udgangspunkt i brugernes inputs. 

Det foreslås derfor, at lokaludvalget betaler en arkitekt for at bearbejde ønskerne.

Mulige nedslagspunkter kan være:

  • Besøgscenter
  • Ny sti ind til Kløvermarken
  • Legeplads
  • "Oplevelser" på banestrækningen (trinbræt, lyssignal, vendeplads)
  • Skæve boliger v 2.0

Processen vil være åben for andre nedslagspunkter, som vurderes forenelige med intentionerne i fredningssagen. 

Løsning

PET-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og var ikke enige om en indstilling til lokaludvalget. Det indstilles derfor at lokaludvalget drøfter og tager stilling til ansøgningen, og om der skal afsættes 52.000 kr. til visualiseringer af inputs til fredning.

Økonomi

Såfremt det besluttes at gennemføre projektet, afsættes der 52.000 kr. af 2020-puljemidlerne jf. budget i bilagte projektskabelon.

 

Beslutning

Der blev stillet forslag om, at man ikke specifikt tegner, at alle haverne nødvendigvis skal bevares, men at fokus i tegningerne bliver på de øvrige elementer.

Der blev stillet forslag om, at biodiversitet indgår som et af de mulige nedslagspunkter.

Rasmus Steenberger forklarede, at ordet besøgscenter dækker over en form for halvtag, der kan give læ til besøgende og overdækning til skinnecyklerne.

Lokaludvalget stemte om indstillingen.

For at afsætte midler til projektet stemte:  Frank Lambert, Jørgen Mark Pedersen, Käte Hommelgaard, Ole Pedersen, Rune Solvang, Keith Gray, Nicole Schmitt, Hans J Møller, Ane Jette Thomsen, Hanne Kusiak, Lasse Rossen, Erik Reimers, Randi Sørensen, Bente Lildballe, Tom Christensen, Rasmus Steenberger og Susanne Møller.

Imod at afsætte midler til projektet stemte: Nicki Wassmann Brøchner og Marianne Moegreen.

Undlod at stemme: Bodil Benn Sørensen.

 

Der var dermed flertal for at afsætte midler til projektet. Der afsættes 50.000 kr. af 2020-puljemidlerne. 

 

Der blev udtrykt ønske om, at lokaludvalget får beskrivelsen af forslaget, som skal sendes til arkitekterne, sendt ud til orientering.