3. Høring: Nordøstamager Skole - lokalplanforslag (2020-0137830)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

  1. At lokaludvalget drøfter og vedtager det bilagte udkast til høringssvar vedr. høring af lokalplanforslag for Nordøstamager Skole.

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget høring vedr. lokalplanforslag for Nordøstamager Skole. Høringsfristen er den 26. oktober 2020.

Lokalplanen skal gøre det muligt at bygge en tresporet skole med idrætshal på Holmbladsgade 113.

Skolen vil blive udformet som en bygning i forskudte niveauer og etager. Skolen bliver med 6 meters højde (1 etage) lavest ud mod den boligejendom, der ligger på Holmbladsgade 111, og når maksimalt en højde på 24 m (5 etager) mod nordøst. Idrætshallen bliver placeret mod syd, ud til Holmbladsgade. 

Skolens primære facader skal beklædes med røde klinker i tegl. Stueetagerne i skolen og idrætshallen vil få glaspartier mod Prags Boulevard og Holmbladsgade, og der vil være siddemuligheder langs facader og på trapper. Skolens friarealer bliver etableret på både tagterrasser samt i gadeplan, og vil skabe forbindelse mellem Holmbladsgade og Prags Boulevard. 

Under skolen anlægges en parkeringskælder med indgang fra hhv. Holmbladsgade og Prags Boulevard. I alt anlægges der ca. 470 cykelparkeringspladser i området rundt om skolen, heraf 6 pladser til ladcykler. Kommunen forventer, at der skal etableres ca. 14 bilparkeringspladser i området, herunder en parkeringsplads til en handicapbus. 

Der skal plantes mindst 15 træer på skolens område og ud til vejene omkring, og der skal etableres bede på tagterrasserne, så området vil opleves grønt. 

Borgerdialog: Lokaludvalget har i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen afholdt borgermøde på Kofoeds Skole den 17. september. På mødet deltog 25 personer. Derudover fulgte omkring 20 personer en livesending af mødet på lokaludvalgets facebookside, hvor der var mulighed for at stille spørgsmål og give input.

Løsning

PET-arbejdsgruppen har drøftet lokalplanforslaget og har udarbejdet det bilagte udkast til høringssvar.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Sekretariatet fremsender det vedtagne høringssvar til Teknik- og Miljøforvaltningen senest den 26. oktober.

Beslutning

Der blev stillet forslag om at linje 26-29 udgår af høringssvaret. Forslaget blev godkendt uden afstemning.

Der blev stillet ændringsforslag til linje 11-12 vedr. friarealer. 

Linierne 11-12 erstattes af:

”Lokaludvalget beklager, at måtte konstatere, at friarealer til skolens med tiden 840 elever, er begrænset til lukkede tagterasser, uden megen plads til fysisk udfoldelse, som er nødvendig for børns læring, samt fysiske og intellektuelle udvikling. I planforslaget påpeges, at skolen er placeret tæt på Kløvermarken, som dermed indregnes i friareal, hvilket ikke er foreneligt med, at børnene skal krydse den trafikerede Uplandsgade for at komme dertil i frikvartererne.”

Lokaludvalget stemte om forslaget.

For ændringsforslaget stemte: Frank Lambert, Jørgen Mark Pedersen, Käte Hommelgaard, Ole Pedersen, Rune Solvang, Keith Gray, Bodil Benn Sørensen, Nicole Schmitt,, Hans J Møller, Ane Jette Thomsen, Hanne Kusiak, Randi Sørensen, Bente Lildballe, Tom Christensen, Rasmus Steenberge og Susanne Møller

Imod ændringsforslaget stemte: Nicki Wassmann Brøchner og Erik Reimers.

Undlod at stemme:  Marianne Moegreen og Lasse Rossen.

Høringssvaret blev derefter vedtaget med den nævnte ændring.