5. Naboorientering - Ansøgning om dispensation fra lokalplan 425 Krimsvej (2020-0822863)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

1. at lokaludvalget ingen kommentarer har til naboorienteringen. 

Problemstilling

Lokaludvalget har den 8. oktober modtaget naboorientering vedr. ansøgning om dispensation fra lokalplan 425 Krimsvej - taghuse. Svarfristen er den 29. oktober 2020.

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en revideret ansøgning vedr. etablering af tagetage for hver af rækkehusene beliggende Krimsvej 13 B-E og G-S. Det reviderede projekt omfatter synlige ændringer i tagetagens samlede volumen og ydre fremtræden i forhold til det tidligere godkendte projekt for tagbebyggelsen.

Teknik- og Miljøforvaltningen kan anbefale projektet, da forvaltningen vurderer at tagetagens volumen med de ansøgte ændringer fortsat ligger indenfor det, som er forventeligt af en tagetage på et rækkehus. Der er lavet et samlet projekt for taghusene, så der bliver skabt et sammenhængende udtryk for den samlede bebyggelse, hvor grundideen er, at taghusene har en mere ensartet karakter end de nuværende rækkehuse. De enkelte tag huse varierer dog i vinduessætning og forholder sig dermed til de individuelle forskelligheder i udtrykket på de eksisterende huse. 

Efter forvaltningens vurdering vil indbliksgener for naboerne som følge af den ændrede tagetage være begrænsede, og ikke udover hvad der er forventeligt i et tæt bymæssigt område og sædvanligt andre steder i byen.

Løsning

Lokaludvalget har ingen kommentarer til naboorienteringen. 

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Sekretariatet indsender evt. høringssvar senest den 29. oktober 2020.

Beslutning

vedtaget uden afstemning