11. Puljeansøgning: Børnenes Kirkeplads (2021-0087155)

Sagsfremstilling

Indstilling 

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra Miljø & Klima-arbejdsgruppen afsætter en underskudsgaranti på 28.450 kr. til ”Børnenes Kirkeplads” 

Problemstilling 

På vegne af Sundby Kirke har Morten Sternberg søgt om 28.450 kr. i støtte til ”Børnenes Kirkeplads”. 

Projektet foregår på Amagerbrogade 71 (Sundby kirkeplads). Kirkepladsen åbner forår/sommer 2021 afhængigt af coronarestriktionerne. Målgruppen er områdets børn, unge og familier. 

Ansøger søger om støtte til at etablere et opholdssted ved Sundby Kirke på Amagerbrogade. Der skal installeres siddemøbler og et fuglebad. Formålet er at åbne kirkepladsen mere op for områdets beboere, som inviteres til at tage ophold her. Børnenes Kirkeplads bliver bygget op bag ved kirken på græsplænen ud mod Frankrigsgade. 

Samarbejdspartnere: byrumsdesigner og tømrer Henrique Figueira og Glad Sol v. Pia Skak Mortensen. 

Ansøger fik i 2019 17.000 kr. i støttet til "Påskelabyrinten". Evaluering læses her: https://amageroestlokaludvalg.kk.dk/sites/amageroestlokaludvalg.testkkms.kk.dk/files/evaluering_paaskelabyrinten.pdf

Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på 98.000 kr. Egenfinansiering beløber sig til 69.550 kr., som går til arbejdsløn. 

Løsning 

Miljø & Klima-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og indstiller, at projektet støttes med en underskudsgaranti på 28.450 kr. 

Begrundelse: Pladsen har godt brug for at der er mulighed for at opholde sig, og projektet giver mulighed for at skabe et mødested for alle. Desuden er kirkens eget bidrag stort ift. hvor meget de beder lokaludvalget om. Arbejdsgruppen lægger vægt på at projektet for forpladsen ved kirken er netværksskabende og åbner op for offentligheden.

Økonomi 

Der er søgt om 28.450 kr. af 2021-puljemidlerne. 
 
Arbejdsgruppen har indstillet, at der bevilliges en underskudsgaranti på 28.450 kr. 

Videre proces 

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 1. august. 

 

Beslutning

Jørgen Mark Petersen erklærede sig inhabil og forlod mødet underbehandlingen af punktet.

Indstillingen blev vedtaget uden afstemning.

Projektet støttes med en underskudsgaranti på 28.450 kr.