13. Orientering: Ansøgning til Københavns Kommunes biodiversitetspulje (2021-0105448)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget tager orienteringen om ansøgningen til biodiversitetspuljen til efterretning.

Problemstilling

Lokaludvalget afsatte i januar 2021 midler til projektet Grønne Åndehuller. Arbejdsgruppen bag projektet har siden afholdt et arrangement den 14. marts på Store Møllevej for interesserede borgere. Der har desuden været dialog med TMF vedr. omdannelse af dele af de grønne områder på Store Møllevej i samarbejde mellem arbejdsgruppen, borgere, Miljøpunkt Amager og TMF.

Arbejdsdgruppen har efter aftale med byrumsforvalteren besluttet at ansøge Københavns Kommunes biodiversitetspulje med ansøgningsfrist den 18. april. Biodiversitetspuljen støtter projekter i København, der ansporer københavnerne til at skabe mere og bedre bynatur. Ambitionen er at sikre grønne åndehuller for insekter, fugle og smådyr og dermed medvirke til at vende nedgangen i artsdiversiteten. Læs mere om puljen her: https://www.kk.dk/artikel/laes-om-puljen-til-biodiversitet-og-soeg-her

Grundet den korte frist har ansøgningen ikke kunnet nå at blive vedtaget på et lokaludvalgsmøde. Den er derfor sendt afsted med tovholdergruppens godkendelse, med angivelse af Biodiversitetsgruppen i Amager Øst Lokaludvalg som ansøger. 

Løsning

At lokaludvalget tager orienteringen om ansøgningen til biodiversitetspuljen til efterretning.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser. Såfremt der bevilges støtte til projektet, vil sekretariatet administrere midlerne.

Beslutning

Orienteringen blev taget til efterretning.