5. Høring: Backersvej fase 1 (2021-0105349)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget drøfter og vedtager det bilagte udkast til høringssvar vedr. projektforslag for Backersvej fase 1.

Problemstilling

Projektforslaget for Backersvej fase 1 skal til politisk behandling i Teknik- og Miljøudvalget, og i den forbindelse har Teknik- og Miljøforvaltningen bedt Amager Øst Lokaludvalg om at indgive høringssvar.

Løsning

Sagen har været drøftet i arbejdsgruppen for Plan, Erhverv & Trafik den 8. april. Arbejdsgruppen har stor ros til Teknik- og Miljøforvaltningen og den proces der har været omkring projektforslaget for Backersvej fase 1.

Arbejdsgruppen anbefaler at sende det vedlagte høringssvar.

Økonomi

Beslutningen har ingen økonomiske konsekvenser

Videre proces

Godkendes høringssvaret med eller uden bemærkninger sendes det til Teknik- og Miljøforvaltningen senest den 23. april.

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt uden afstemning.

Det blev bemærket at det er særdeles positivt, at der har været en god dialogproces med forvaltningen.

Det blev aftalt at sende en mail til forvaltningens projektleder med opfølgende spørgsmål vedr Marengovej og Florensvej.