9. Status på lokaludvalgets puljemidler april 2021 (2021-0002580)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

I 2021 har Amager Øst Lokaludvalg kr. 2.624.000 i puljemidler til brug for netværksdannende, dialogskabende og bydelsrettede aktiviteter i bydelen. Lokaludvalget har i december 2020 besluttet flg. puljemiddelbudget for 2021:

Tilskud til Miljøpunkt Amager 620.000
Borgerinddragelsespuljen 30.000
Ama'røsten udgivelse herunder tryk, layout og omdeling 300.000
Puljemidler til egne og eksterne projekter og aktiviteter 1.674.000

Til og med lokaludvalgsmødet i marts 2021 er der bevilget 523.879 kr. til eksterne ansøgninger og 207.700 kr. til egne projekter af de 1.674.000 kr., der er afsat til egne og eksterne projekter i 2021. Af vedlagte bilag "Bevilgede puljemidler april 2021" fremgår den hidtidige anvendelse af Amager Øst Lokaludvalgs puljemidler for 2021. 

Siden sidste lokaludvalgsmøde har lokaludvalgets formandskab og tovholdere behandlet to ansøgninger til lokaludvalgets Kvikpulje. Se bilag for udspecificering. 

Til dette udvalgsmøde er der ansøgt om 77.018 kr. til eksterne ansøgninger og arbejdsgrupperne har indstillet, at der bevilges 48.450 kr. Der er desuden indstillet til afsættelse af 50.000  kr. til et internt projekt.

Tabellen "Disponible puljemidler" viser puljemiddeløkonomien, dvs. puljens størrelse og disponibelt beløb til rådighed til at støtte de indkomne ansøgninger i 2021. Såfremt alle indstillinger følges, vil der være 873.971 kr. i rest. Dertil kan komme mindreforbrug på eksterne og interne projekter.

Løsning

At lokaludvalget tager orienteringen om status på lokaludvalgets puljemidler til efterretning.

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.