12. Afsættelse af midler: Valg til lokaludvalg 2022 - kommunikationsindsats (2021-0103998)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget afsætter 50.000 kr. til kommunikationsindsatsen i forbindelse med valg til lokaludvalg 2022.

Problemstilling

I marts 2022 er der valg til lokaludvalg. Op til valget skal der igangsættes en kommunikationsindsats, der har til formål først og fremmest at højne kendskabet til Amager Øst Lokaludvalg og derfra

  1. få flere til at stille op til valget
  2. få flere til at stemme til valget

Medarbejdere på tværs af LU-sekretariaterne er allerede nu i gang med at udarbejde redskaber og materiale, der kan bruges af alle lokaludvalgssekretariaterne. Herunder arbejdes der med to tværgående film, en om lokaludvalgenes medlemmer og en om særlige sager/sejre i bydelene. Desuden planlægges der en (animations)film om valgproceduren.

Disse film er det planen skal betales af sekretariatsmidler (udgifterne deles af alle sekretariater). Desuden er der booket abribus’er (plakater ved bustoppesteder) i uge 47 el. 48. samt forventeligt også primo 2022.

Det er derudover op til det enkelte lokaludvalg og sekretariat at planlægge den lokale kommunikationsindsats. I den forbindelse skal der afsættes midler til annoncering, tryk af materiale m.v. og lægges en plan for, hvilke aktiviteter der i øvrigt skal indgå i indsatsen.

Løsning

Tovholdergruppen har drøftet sagen og tilbyder sig som arbejdsgruppe for projektet. Øvrige lokaludvalgsmedlemmer er velkomne til at slutte sig til gruppen.

Der skal aftales en kommunikationsplan for, hvilket materiale der skal udarbejdes, samt hvilke øvrige indsatser der sættes i værk for at gøre borgerne i Amager Øst opmærksomme på det forestående valg til lokaludvalg.

Sekretariatet har udarbejdet et udkast til et budget, som fremgår af bilaget. Endvidere er der en liste over indsatserne op til valget 2018 og budget/regnskab over anvendte midler i 2017.

Økonomi

Der afsættes 50.000 kr. af 2021-puljemidlerne til projektet.

 

Beslutning

Indstillingen blev vedtaget uden afstemning.

Der afsættes 50.000 kr. til kommunikation ifm. valg til lokaludvalg.