18. Statusorientering

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Problemstilling

Herunder følger en oversigt over aktuelle sager hvori Amager Øst Lokaludvalg er engageret. Sager der har et selvstændigt punkt på dagsordenen er ikke medtaget:

  • Sorteringspunkter
  • Prøvestenen Syd
  • Utidssvarende lokalplaner/lokalplanseminar
  • Orientering om mobilitetsanalyser på Miljø og Klima 9. juni
  • Ama’røsten
  • Skæve boliger på Kofoeds Skole (møde med SOSU)
  • Parkering (møde med TMF)
  • Sikker krydsning af Amager Strandvej 

Løsning

At lokaludvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Frank Lambert fortalte at åbningen af Prøvestenen Syd er forlænget til årets udgang. Kommunen har fjernet affaldscontainerne, da de stod på privat grund. By og Havn har fundet en løsning. De landskabsarkitekturstuderende er i gang med deres projekter, og der afholdes fernisering 15. juni. Prøvestenens Natur og Fritidsforening arbejder på at etablere grejcontainere i samarbejde med By og Havn.

Susanne Møller orienterede om lokalplanseminar den 14.6. Der er stadig få pladser tilbage.

Rasmus Steenberger orienterede om præsentation vedr. mobilitetsanalyser den 9.6. på miljø og klima mødet. Interesserede medlemmer er velkomne til at deltage.

Ole Pedersen orienterede om Ama'røsten. Der er deadline den 21.5.

Sekretariatet orienterede om proces vedr. skæve boliger på Kofoeds Skole. Socialforvaltningen orienterer om de skæve boliger på næste møde i SOSU arbejdsgruppen. Der planlægges et informationsmøde for de nærmeste naboer efter sommerferien.

Susanne Møller orienterede om møde med TMF vedr. parkering. Der blev efterspurgt en skriftlig afrapportering af undersøgelsen i borgerpanelet. Sagen drøftes på PET-mødet i juni eller august.

Rasmus Steenberger orienterede om svar fra Teknik- og Miljøforvaltningen vedr. overgang på Amager Strandvej. Der skal afholdes et møde vedr. løsninger. Mødetidspunkt sendes ud til alle medlemmer, så særligt interesserede får mulighed for at deltage.

Rasmus Steenberger orienterede om Amager Klima og demokratifestival.

Frank Lambert orienterede om møde med TMF og borgere vedr. bump på Sorrentovej.

Nicki Brøchner orienterede om møde i erhvervsgruppen. Ole Buch er ny tovholder for erhvervsgruppen.

Ole Pedersen orienterede om Sundby Områdefornyelse, bl.a. om valg til styregruppen. Det er muligt at stille op, da ikke alle nuværende medlemmer genopstiller.