5. Intern høring: Tilpasning af lokaludvalg (2020-0852317)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget drøfter og vedtager det bilagte udkast til høringssvar.

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget forslag til tilpasninger af lokaludvalg i intern høring. Høringsfristen er den 30. november 2020. 

Arbejdet med tilpasning af lokaludvalg blev besluttet på gruppeformandskredsens møde d. 22. juni 2018. Kredsen godkendte vedlagte bilag 1: ’Hovedpointer og -idéer til tilpasninger af lokaludvalg’ på møde d. 18. juni 2020, som grundlag for det videre arbejde med udarbejdelse af forslag til tilpasninger af lokaludvalg. Oplægget opnåede også bred tilslutning fra de deltagende lokaludvalgsformænd.

Formålet med arbejdet med tilpasning af lokaludvalg er at tilvejebringe de bedst mulige og tidssvarende vilkår for lokaludvalgenes arbejde med københavnerinddragelse og repræsentativitet inden for den eksisterende økonomiske ramme for lokaludvalg.

Forvaltningen har i løbet af 2020 været i dialog med alle lokaludvalg, lokaludvalgssekretariater og Sammen om Byen om idéerne i bilag 1 samt afholdt en række interview med samarbejdspartnere til lokaludvalgene. Pointer fra dialogmøder og interview fremgår af bilag 4.

Det samlede arbejde har resulteret i vedlagte materiale om forslag til tilpasninger af lokaludvalg. Forvaltningens opsamling på forslag til tilpasninger fremgår af bilag 2, mens en redegørelse for forslagene kan læses i bilag 3.

I bilag 5 redegøres for forslag til nyt koncept, samt tids- og procesplan for bydelsplaner. I bilag 6 redegøres for, hvordan puljemidlernes anvendelsesområde kan udvides. 

Forvaltningen har endvidere foretaget de nødvendige ændringer i regulativ og kommissorium for lokaludvalg samt retningslinjer for valg til lokaludvalg i bilag 7-9, som skal sikre at regelgrundlaget for lokaludvalgenes arbejde justeres i overensstemmelse med Økonomiforvaltningens forslag til tilpasninger.

Løsning

På baggrund af input fra lokaludvalget på lokaludvalgsmødet den 27. september 2020 har Susanne Møller og Tom Christensen udarbejdet det bilagte udkast til høringssvar.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

På baggrund af høringen udarbejder Økonomiforvaltningen et forslag til tilpasninger af lokaludvalg, som forelægges gruppeformandskredsen primo 2021. Forslaget skal herefter behandles i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. De konkrete forslag til justeringer i Regulativ for lokaludvalg skal godkendes i Social- og Indenrigsministeriet og herefter 2. behandles i Økonomiud-valget og Borgerrepræsentationen.

Forslaget forventes endeligt godkendt midt 2021 med henblik på iværksættelse af en tilpasset model for lokaludvalgenes arbejde fra konstituering af nye lokaludvalg foråret 2022.

Beslutning

Der blev stillet ændringsforslag til høringssvaret.

Forslag 1: Linje 16-18 side 3 udgår.

Lokaludvalget stemte om forslaget.

For stemte:  Rikke Lauritsen, Ole Meldgaard, Keith Gray, Nicki Wassmann Brøchner, Rasmus Steenberger, 

Imod stemte: Frank Lambert, Jørgen Mark Pedersen,  Ane Jette Thomsen, Jens William Grav, Hanne Kusiak, Randi Sørensen, Tom Christensen, Ole Pedersen, Rene Steinvig, Susanne Møller, Lasse Rossen.

Undlod at stemme: Marianne Moegreen, Hans J. Møller, Bente Lildballe, Nanna Tofte, Martin Hein.

Der var dermed ikke flertal for forslaget. Linjerne udgår ikke af høringssvaret.

Forslag 2: Linje 22 side 3 "og bo i Københavns kommune" udgår. Forslaget blev vedtaget uden afstemning. Formuleringen ændres til "bo i bydelen eller en af de Københavnske nabobydele".

Forslag 3: Linje 23-33 på side 3 udgår.

Lokaludvalget stemte om forslaget.

For stemte: Ane Jette Thomsen, Randi Sørensen,  Nicki Wassmann Brøchner.

Imod stemte: Ole Meldgaard, Frank Lambert, Keith Gray, Jørgen Mark Pedersen, Hans J. Møller, Bente Lildballe, Tom Christensen, Rene Steinvig, Nanna Tofte, Susanne Møller, 

Undlod at stemme: Marianne Moegreen, Rikke Lauritsen, Lasse Rossen, Martin Hein, Jens William Grav, Hanne Kusiak, Rasmus Steenberger, Ole Pedersen.

Der var dermed ikke flertal for forslaget. Linjerne udgår ikke af høringssvaret.

Forslag 4: Tilføjelse til høringssvaret om, at de sidste 6 linjer i afsnittet Formål "Lokaludvalgene må ikke på anden måde indgå i, facilitere... osv" i Forslag til Kommissorium for lokaludvalg (bilag 8 side 2) bør udgå af kommissoriet.

Lokaludvalget stemte om forslaget.

For stemte:  Rikke Lauritsen, Frank Lambert, Jørgen Mark Pedersen, Hans J. Møller, Bente Lildballe, Ane Jette Thomsen.,  Hanne Kusiak, Tom Christensen, Ole Pedersen, Rene Steinvig, Nanna Tofte, Rasmus Steenberger, Lasse Rossen, Iben Lindemark, Martin Hein.

Imod stemte: Marianne Moegreen, Keith Gray, Jens William Grav, Randi Sørensen, Nicki Wassmann Brøchner, Susanne Møller.

Undlod at stemme: Ole Meldgaard.

Der var dermed flertal for forslaget om tilføjelse til høringssvaret.

Endelig stemte lokaludvalget om det samlede høringssvar.

For stemte: Rikke Lauritsen, Ole Meldgaard, Frank Lambert,  Jørgen Mark Pedersen, Hans J. Møller, Bente Lildballe, Ane Jette Thomsen,  Randi Sørensen, Tom Christensen,  Ole Pedersen, Rene Steinvig, Nanna Tofte, Susanne Møller, Rasmus Steenberger, Lasse Rossen, Iben Lindemark, Martin Hein.

Imod stemte: Marianne Moegreen, Jens William Grav, Nicki Wassmann Brøchner.

Undlod at stemme: Keith Gray, Hanne Kusiak.

Det samlede høringssvar med de nævnte ændringer blev dermed vedtaget.