7. Drøftelse: Proces for høring af VVM (miljøkonsekvensrapport) for Lynetteholm (2020-0851733)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget drøfter og tager stilling til proces for borgerdialog og høring af VVM for Lynetteholm.

Problemstilling

I slutningen af november udsender By og Havn miljøkonsekvensrapport (VVM) for Lynetteholm i offentlig høring i 8 uger.

VVM-rapporten skal belyse følgende emner:

 • Befolkning og menneskers sundhed
 • Støj og vibrationer
 • Havbund, sediment, strømforhold og vandkvalitet
 • Biodiversitet (flora og fauna)
 • Luft og klima
 • Trafik
 • Materielle goder
 • Arealinteresser
 • Landskabelige forhold
 • Afledte aktiviteter
 • Grænseoverskridende påvirkninger
 • Referencescenarier og alternativer

Høringsfristen forventes at være den 25. januar 2021. Lokaludvalget skal tage stilling til, hvordan borgerne bedst muligt kan inddrages i høringsprocessen.

Lokaludvalgets trafikgruppen vil på sit møde den 16. november drøfte ideer til borgerdialog i forbindelse med høringen.

Løsning

At lokaludvalget drøfter og tager stilling til proces for borgerdialog og høring af VVM for Lynetteholm.

Økonomi

Indstillingen i sig selv har ingen økonomiske konsekvenser. 

Videre proces

 

Lokaludvalget behandler høringen på sit møde den 17. december. 

Beslutning

Der er Lokaludvalgsmøde den 28. januar 2021 og fristen er den 25. januar 2021. Der søges derfor om udsættelse af høringsfristen. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, afholdes et ekstraordinært Lokaludvalgsmøde den 21. januar med dette ene punkt.

Høringen drøftes på næste møde i trafik- og PET arbejdsgrupperne, som arbejder videre med at kvalificere, hvordan indholdet af høringen formidles til borgerne og undersøge, hvordan lokaludvalget kan holde et borgermøde, evt. i digital form.