15. Puljeansøgning: AMAGER SAMMEN (2020-0831318)

Amager Butikkerne søger om støtte til AMAGER SAMMEN

Sagsfremstilling

Indstilling 

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg, 

1) at lokaludvalget på baggrund af indstilling fra BIFUK-arbejdsgruppen afsætter en underskudsgaranti på 10.000 kr. til ”AMAGER SAMMEN” 

Problemstilling 

På vegne af Amagerbutikkerne har Morten Bøje Stensgaard Larsen søgt om 22.000 kr. i støtte til ”AMAGER SAMMEN”. 

Amager Sammen er en kampagne, der løber i december måned og sætter fokus på lokal handel og sammenhold på Amager. Kampagnen løber i to spor, hvor den første del vil være Amagerbladet der får budskabet igennem på trykte og digitale medier. Derudover sættes der beachflag op ved de butikker, der deltager i kampagnen. Det er frivilligt for butikkerne at deltage. 

Det ansøgte beløb indgår i et samlet budget på 107.125 kr. Der er ligeledes søgt 22.000 kr. i Amager Vest Lokaludvalg. Kontant medfianansiering: 63.125 kr. 

Sekretariatet har efter behandlingen på arbejdsgruppemødet været i dialog med ansøger og Rådhuset. 

Rådhuset vurderer, at projektet ikke er erhvervsstøtte og at det ikke strider mod kommunalfuldmagten. 

Efter vores kampagnen er ophørt er tanken, i følge ansøger, at flagene kan genanvendes i forbindelse med større arrangementer som majfest og markedsdage.

Løsning 

BIFUK-arbejdsgruppen har drøftet ansøgningen og indstiller, at projektet støttes med en underskudsgaranti på 10.000 kr. øremærket annoncer. 

Et mindretal ønsker at støtte med fuldt beløb. 

Et mindretal ønsker at give afslag. 

Begrundelse for tilsagn: det er et godt projekt som imødekommer mange butikker på Amager, som har brug for hjælp til at holde salget oppe. Derudover ligger ansøgningen i tråd med det arbejde, der bliver gjort i Lokaludvalgets erhvervsgruppe. 

Begrundelse for delvis støtte: kampagnen vil godt kunne udføres uden beachflag og opsætningen og nedtagningen af dem er en uforholdsmæssig stor post.

Begrundelse for afslag: projektet er erhvervsstøtte og i strid med kommunalfuldmagten. 

Økonomi 

Der er søgt om 22.000 kr. af 2020-puljemidlerne. 
 
Arbejdsgruppen har indstillet, at der bevilliges en underskudsgaranti på 10.000 kr. 

Videre proces 

Såfremt ansøgningen imødekommes, skal regnskab og evaluering være sekretariatet i hænde senest den 4. januar. 

 

Beslutning

Rene Steinvig erklærede sig inhabil og forlod mødet under behandling af punktet.

Der blev stillet forslag om at støtte med det ansøgte beløb, 22.000 kr.

Lokaludvalget stemte om forslaget.

For stemte: Rikke Lauritsen, Ole Meldgaard, Keith Gray,  Hans J. Møller, Hanne Kusiak, Randi Sørensen, Ole Pedersen, Rene Steinvig, Nanna Tofte, Susanne Møller, Rasmus Steenberger, Lasse Rossen, Iben Lindemark, Martin Hein

Imod stemte: Frank Lambert, Bente Lildballe, Jens William Grav, Tom Christensen, Nicki Wassmann Brøchner, 

Undlod at stemme: Marianne Moegreen, Jørgen Mark Pedersen, Ane Jette Thomsen.

Der var dermed flertal for forslaget. Projektet støttes med en underskudsgaranti på 22.000 kr.