6. Høring: Forslag til ændrede retningslinjer for altaner i København (2020-0851754)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller

1) At Amager Øst Lokaludvalg drøfter og vedtager det bilagte udkast til høringssvar vedrørende forslag til ændrede retningslinjer for altaner i København.

2) At der gennemføres en undersøgelse i Lokaludvalgets borgerpanel, med henblik på at eftersende resultatet af undersøgelsen til Teknik- og Miljøforvaltningen efter Lokaludvalgsmødet den 17. december.

Problemstilling

Teknik- og Miljøudvalget drøftede den 18. maj 2020 om de gældende retningslinjer for altaner er tilstrækkelige i forhold til at varetage Københavns arkitektoniske kulturarv og kvaliteter som byliv, gårdmiljøer og dagslys. På baggrund af drøftelsen har Teknik- og Miljøforvaltningen udarbejdet bilagte forslag til revision af retningslinjerne. Forvaltningens forslag til reviderede retningslinjer for nye altaner på eksisterende bygninger tager udgangspunkt i et hensyn til kulturarv, friarealer og dagslys jf. drøftelsessagen den 18. maj 2020. Hvis retningslinjerne følges, vil det betyde mindre altaner og betydeligt færre altaner - særligt mod gaden på ældre bygninger.

Teknik- og Miljøforvaltningen har oplyst at det ikke er muligt at få udskudt høringsfristen (16. december 2020). Derfor må Lokaludvalget vedtage bilagte høringssvar på lokaludvalgsmødet den 19. november.

Grundet høringsfristen kan det ikke lade sig gøre at nå at gennemføre en undersøgelse i bydelens borgerpanel og inkludere resultatet heraf i høringssvaret. Hvis en sådan undersøgelse ønskes gennemført, må resultatet herfra eftersendes til forvaltningens orientering, efter høringsfristens udløb.

Løsning

Sagen er blevet drøftet på PET før det var klart, at det ikke er muligt at udskyde høringsfristen. Ved drøftelserne på PET blev det foreslået at bede om udsættelse til efter lokaludvalgsmødet den 17. december, for at kunne gennemføre en undersøgelse i borgerpanelet, der kunne bidrage til Lokaludvalgets høringssvar.

Efter det er blevet klart, at høringsfristen ikke kan ændres, blev sagen drøftet af tovholdergruppen, der foreslår, at Amager Øst Lokaludvalg indgiver høringssvar vedrørende forslag til ændrede retningslinjer for altaner i København.

Efterfølgende gennemføres en undersøgelse i Lokaludvalgets borgerpanel, med henblik på at eftersende resultatet af undersøgelsen til Teknik- og Miljøforvaltningens orientering, efter Lokaludvalget er blevet bekendtgjort resultatet heraf på lokaludvalgsmødet den 17. december. Spørgsmålene til borgerpanelet vil tage udgangspunkt i de spørgsmål der er sendt ud i det centrale borgerpanel (se bilag).

Økonomi

Forslaget har ingen økonomiske konsekvenser

Videre proces

Vedtages høringssvaret sendes det til Teknik- og Miljøforvaltningen.

Resultatet af undersøgelsen i borgerpanelet eftersendes, når lokaludvalget har set resultatet ved lokaludvalgsmødet den 17. december.

Beslutning

Der blev stillet forslag om at linje 21-24 udgår af høringssvaret.

Lokaludvalget stemte om forslaget.

For at linjerne udgår stemte: Bente Lildballe og Ane Jette Thomsen.

Imod at linjerne udgår stemte: Marianne Moegreen, Frank Lambert, Keith Gray,  Hanne Kusiak, Randi Sørensen, Tom Christensen, Nicki Wassmann Brøchner,  Susanne Møller, Rasmus Steenberger, Lasse Rossen, Iben Lindemark, Martin Hein

Undlod at stemme: Rikke Lauritsen, Ole Meldgaard, Jørgen Mark Pedersen, Hans J. Møller, Jens William Grav, Ole Pedersen, Nanna Tofte og Rene Steinvig.

Der var ikke flertal for forslaget. Linje 21-24 bliver stående i høringssvaret.

ad. 1) Lokaludvalget stemte om det samlede høringssvar.

For stemte: Marianne Moegreen,  Frank Lambert, Keith Gray, Hans J. Møller, Hanne Kusiak, Randi Sørensen, Tom Christensen, Nicki Wassmann Brøchner,  Rene Steinvig,  Susanne Møller, Rasmus Steenberger, Lasse Rossen, Iben Lindemark, Martin Hein

Imod stemte: Rikke Lauritsen, Ole Meldgaard, Jørgen Mark Pedersen, Bente Lildballe, Jens William Grav, Ole Pedersen og Nanna Tofte.

Undlod at stemme: Ane Jette Thomsen.

Høringssvaret blev dermed vedtaget.

Ad. 2) Efter en drøftelse blev forslaget om en borgerpanelundersøgelse trukket.