21. Afsættelse af midler: Undersøgelse af trafikale konsekvenser af alternativer til Østlig Ringvej (2020-0851777)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

At der afsættes 100.000 kr. til udarbejdelse af en undersøgelse af de trafikale konsekvenser af alternativer til Østlig Ringvej, på baggrund af indstilling fra PET arbejdsgruppen.

Problemstilling

Lynetteholm og Østlig Ringvej vil medføre en række forandringer for København, herunder blandt andet forandringer i trafikken igennem Amager Øst.

Der foreligger en række rapporter og analyser med trafikkonsekvenser ved etablering af Lynetteholmen og Østlig Ringvej. Der foreligger ligeledes rapporter om trafiksaneringer, om Lynetteholmen mm (se bilag 2 under 'Oplæg til Rambøll') som bilfri områder samt om alternativer til Østlig Ringvej. Der foreligger ikke analyser af trafikkonsekvenser ved disse løsninger, herunder i Amager Øst, som vil blive påvirket som følge af Østlig Ringvej.

Lokaludvalgets trafikgruppe foreslår Lokaludvalget at afsætte midler til en analyse, der gennemføres af Rambøll. Arbejdsgruppen anser det for relevant at få foretaget en nærmere vurdering af de trafikale effekter/forudsætninger for Amager Øst ved en alternativ strategi til udviklingen af Lynetteholmen og de tilhørende trafikanlæg, herunder Østlig Ringvej. 

Rambøll har bekræftet, at der inden for beløbsrammen, kan gennemføres en analyse af de trafikale effekter på vejene baseret på forskellige alternative tiltag som fx øget trafiksanering, samt bilfri byområder. 

Undersøgelsen ønskes gennemført i 2020, da Trafikgruppen ønsker at kunne rapportere til Lokaludvalget i februar. Rådgiver har meddelt at dette kan lade sig gøre.

Subsidiært søges om midler i 2021, hvormed afrapporteringen til Lokaludvalget blive i marts.

Løsning

Arbejdsgruppen PET har på sit møde den 4. november drøftet forslaget om undersøgelsen af de trafikale konsekvenser af alternativer til Østlig Ringvej, og flertallet i arbejdsgruppen indstiller, at lokaludvalget afsætter midler til udarbejdelse af en undersøgelse af de trafikale konsekvenser af alternativer til Østlig Ringvej.

Da der ikke var enstemmig opbakning til indstillingen af undersøgelsen, blev det besluttet at stemme herom.

Der blev stemt om, hvorvidt man kunne bakke op om undersøgelsen:

7 stemte for
4 stemte imod.

Økonomi

Besluttes det at imødekomme projektet, afsættes der 100.000 kr. af 2020-puljemidlerne.

Videre proces

Såfremt projektforslaget vedtages, går Rambøll i gang med analyse og afrapportering.

Beslutning

Der blev begæret afstemning om indstillingen.

For stemte: Rikke Lauritsen, Hans J. Møller, Bente Lildballe, Tom Christensen, Rasmus Steenberger.

Imod stemte: Marianne Moegreen, Ole Meldgaard, Frank Lambert, Keith Gray, Jørgen Mark Pedersen, Jens William Grav, Hanne Kusiak, Randi Sørensen, Nicki Wassmann Brøchner, Ole Pedersen, Rene Steinvig, Nanna Tofte, Susanne Møller, Lasse Rossen, Iben Lindemark, Martin Hein.

Undlod at stemme: Ane Jette Thomsen.

Indstillingen blev dermed ikke vedtaget. Der afsættes ikke midler til projektet.