9. Status på lokaludvalgets puljemidler (2020-0141491)

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg,

1. at lokaludvalget tager orienteringen til efterretning

Problemstilling

I 2020 har Amager Øst Lokaludvalg kr. 2.581.000 i puljemidler til brug for netværksdannende, dialogskabende og bydelsrettede aktiviteter i bydelen. Lokaludvalget har i december 2019 besluttet flg. puljemiddelbudget for 2020:

Tilskud til Miljøpunkt Amager 615.138
Borgerinddragelsespuljen 30.000
Ama'røsten udgivelse herunder tryk, layout og omdeling 275.000
Puljemidler til egne og eksterne projekter og aktiviteter 1.660.862

Til og med lokaludvalgsmødet i oktober 2020 er der bevilget 1.199.078 kr. til eksterne ansøgninger og 207.546 kr. til egne projekter af de 1.660.862 kr., der er afsat til egne og eksterne projekter i 2020. Af vedlagte bilag "Bevilgede puljemidler november 2020" og "Egne projekter november 2020" fremgår den hidtidige anvendelse af Amager Øst Lokaludvalgs puljemidler for 2020. Endvidere fremgår det, hvilke projekter der er udsat til 2021 eller aflyst grundet covid-19.

Siden sidste lokaludvalgsmøde har lokaludvalgets formandskab og tovholdere behandlet to ansøgninger til lokaludvalgets Kvikpulje. Se bilag for udspecificering. 

Til dette udvalgsmøde er der ansøgt om 256.544,5 kr. til eksterne ansøgninger og arbejdsgrupperne har indstillet, at der bevilges op til 161.994 kr. Der er desuden indstillet til afsættelse af 115.000 kr. til tre interne projekter. 

Der er endvidere ansøgt om 50.000 kr. af 2021-midlerne til et eksternt projekt. Arbejdsgrupperne har indstillet at der bevilges 50.000 kr. På december-mødet behandles Puljemiddelbudget for 2021. 

Tabellen "Disponible puljemidler" viser puljemiddeløkonomien, dvs. puljens størrelse og disponibelt beløb til rådighed til at støtte de indkomne ansøgninger i 2020. Såfremt alle indstillinger følges, vil der være 7.244 kr. i rest. Dertil kan komme mindreforbrug på eksterne og interne projekter.

Løsning

At lokaludvalget tager orienteringen om status på lokaludvalgets puljemidler til efterretning.

 

Beslutning

Lokaludvalget tog orienteringen til efterretning.