6. Borgerpanelspørgsmål om parkering i Amager Øst (2020-0193285)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller til Amager Øst Lokaludvalg,

at spørge Borgerpanelet i Amager Øst om behovet for parkering.

Problemstilling

Lokaludvalget har fået flere borgerhenvendelser vedrørende uvedkommende parkering langs metrolinjen i Amager Øst, ofte benævnt 'lufthavnsparkering'. Henvendelserne handler ofte om, at bilerne fylder meget på de små villaveje, som for en stor del er private fællesveje. Flere fremhæver, at der desuden reklameres med gratis parkering, når man søger på 'gratis parkering lufthavnen' på internettet. Dertil opleves anden uvedkommende parkering, herunder overnattende i autocampere. 

Lokaludvalget besluttede på sit møde den 27. august at afholde 3 kaffemøder, et ved hver metrostation, for at tale med borgerne om problemstillingen. Til de to første møder kom i alt omkring 100 borgere. Det sidste måtte aflyses grundet skærpede Coronarestriktioner. Lokaludvalgets facebookopslag har også haft stor interesse.

På baggrund af input fra parkeringsmøder og opslag på facebook foreslog Plan, Erhverv & Trafik (PET) på lokaludvalgsmødet den 19. november at Lokaludvalget på baggrund af mange borgerhenvendelser anmoder Teknik- og Miljøudvalget om tidsbegrænset P-zone i området omkring Øresund, Amager Strand og Femøren Metrostation.

Henvendelsen til TMU blev foreløbigt udsat, da det blev pointeret, at tidsbegrænset parkering bør gælde i hele bydelen, da problemet ellers vil flyttes til andre områder. Det blev foreslået at problemstillingen kvalificeres på næste PET-møde med henblik på drøftelse på lokaludvalgsmødet den 17. december.

Løsning

På baggrund af drøftelserne på PET-mødet den 2. december foreslår PET, at der gennemføres en undersøgelse af parkeringsudfordringerne i Lokaludvalgets borgerpanel. Undersøgelsen har til formål at tilvejebringe viden om parkeringsudfordringerne i den del af Amager Øst, som ikke blev dækket af parkeringsmøderne i oktober måned, med henblik på senere henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget.

Udkast til spørgsmål til borgerpanelet fremgår af bilaget.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

Imødekommes indstillingen sendes spørgsmålene ud til borgerpanelet så det er muligt at behandle svarene først på PET-mødet den 14. januar 2021 og siden på lokaludvalgsmødet den 28. januar.

Beslutning

Lokaludvalget kom med kommentarer til de bilagte spørgsmål.

Arbejdsgruppen får mandat til at sende undersøgelsen ud, når de i samarbejde med sekretariatet har tilrettet spørgsmålene på baggrund af de faldne kommentarer.