4. Drøftelse: Høring vedr. miljøkonsekvensvurdering for Lynetteholm (2020-0851733)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget drøfter høringen vedr. miljøkonsekvensvurdering for Lynetteholm

Problemstilling

Lokaludvalget skal på sit møde i januar vedtage sit høringssvar vedr. miljøkonsekvensvurdering for Lynetteholm. Rasmus Steenberger, Karl Vogt-Nielsen og Nicki Brøchner har meldt sig til at udarbejde udkast til høringssvar til drøftelse på lokaludvalgsmødet den 28. januar. 

Med henblik på forberedelse af høringssvaret foreslår tovholdergruppen, at lokaludvalget efter gennemgangen fra By og Havn giver input til høringssvaret, samt drøfter, hvilke elementer der skal indgå i høringssvaret.

I forbindelse med høringen er der udgivet en 668 sider lang VVM-rapport, også kaldet en miljøkonsekvensrapport. Som bilag er vedlagt det ikke-tekniske resume, der også findes forrest i VVM-rapporten.

Den fulde VVM-rapport, samt de uddybende delrapporter og bilag kan finde via linket her: https://tbst.dk/da/Miljoevurdering/Lister/VVM-liste?project=Lynetteholm&projekt=Havne

I forbindelse med høringen ønskes det at afholde et borgermøde i løbet af januar, inden høringsfristen den 25. januar. Se i den forbindelse pkt. 15 om afsættelse af midler til borgerdialog i forbindelse med VVM-høringen.

Løsning

At lokaludvalget drøfter input til høringssvaret, samt hvilke elementer der skal indgå heri.

Økonomi

Indstillingen har ingen økonomiske konsekvenser.

Videre proces

I januar afholdes der et (formentlig virtuelt) borgermøde om høringen. Herefter vedtager lokaludvalget sit høringssvar på lokaludvalgsmødet den 28. januar. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens, der er VVM-myndighed, har givet Amager Øst Lokaludvalg udsættelse på svarfristen til den 30. januar 2021.

Beslutning

Lokaludvalget gav input til temaer i høringssvaret. Herunder blev nævnt følgende: 

Jordtransporten vil skabe voldsomt meget trafik. Det kalder på en samlet trafikplan for Nordøstamager                           

Etablering af skov på Lynetteholm der kan kompensere for CO2 udledning.

En kanal til små fartøjer som kajakker m.v., så de ikke skal sejle i Kronløbet – jvf. lokaludvalgets projektforslag Den Blå Sti.

Der ønskes belyst yderligere, hvad der vil ske, hvis Lynetteholm ikke etableres.

Høringssvaret bør tage udgangspunkt i at Lynetteholm er vedtaget.