5. Naboorientering: Dispensation fra lokalplan 567 til midlertidige studieboliger (2020-0893557)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden for Amager Øst Lokaludvalg indstiller,

at lokaludvalget godkender det bilagte udkast til høringssvar vedr. naboorientering om dispensation fra lokalplan 567.

Problemstilling

Lokaludvalget har modtaget naboorientering vedr. dispensation fra lokalplan 567 til midlertidige studieboliger. Frist for høringssvar er den 4. januar 2021.

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget en ansøgning om at etablere 291 midlertidige studieboliger i den bebyggelse der var tiltænkt hotel, liberale erhverv eller administration på Engvej 155. Ansøgningen forudsætter dispensation fra lokalplan 567, Femøren station.

De ansøgte studieboliger er affødt af et ønske om at kunne anvende hoteldelen som studieboliger med tilhørende faciliteter. Der søges om dispensation til en tidsbegrænset periode på 10 år. Ved ændringen til studieboliger vil andelen af boliger i området stige fra 50 til 80%.

Teknik- og Miljøforvaltningen kan anbefale dispensationen til projektet.

Løsning

Da naboorienteringen er modtaget den 9.12., har den ikke været behandlet i en arbejdsgruppe. Formandskabet har derfor udarbejdet udkast til høringssvar.

Beslutning

Der blev stillet forslag om at linje 13-14 vedr. stigning i cykel- og biltrafik udgår.

Lokaludvalget stemte om forslaget.

For forslaget stemte: Randi Sørensen, Lasse Rossen, Martin Hein, Iben Lindemark, Nicki Wassmann Brøchner, Jens William Grav, Bente Lildballe, Jørgen Mark Pedersen, Susanne Møller.

Imod forslaget stemte: Hanne Kusiak,  Rasmus Steenberger, Anders Lundsager, Rune Solvang.

Undlod at stemme: Frank Lambert, Ole Pedersen, Nanna Tofte, Tom Christensen, Ole Meldgaard, Marianne Moegreen.

Der var dermed flertal for forslaget. Linjerne udgår af høringssvaret.

Der blev stillet forslag om at der indskrives en formulering om at man bør sørge for cykelparkering. Forslaget blev vedtaget uden afstemning.

Det samlede høringssvar blev derefter godkendt uden afstemning.