4. Høring om ændring af skoledistrikter til skoleåret 2022/2023 (2021-0097360)

Udkast til høringssvar vedr. Høring om ændring af skoledistrikter til skoleåret 2022/2023.

Høringsfristen er den 23. april 2021.

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar vedr. ændring af skoledistrikter til skolestart 2022/2023.

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget besluttede den 12. august 2020 at ændre skolestrukturen i forbindelse med etableringen af ny skolekapacitet i Valby.. I Valby skal den nye skolebygning ved Torveporten være udskolingsafdeling, mens Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole skal være basisafdelinger i én ny samlet skole med fælles skoledistrikt og ledelsesstruktur. Den nye skole vil være på 11 spor i 0.-5. klasse og 10 spor i udskolingen. I budget 2021 blev der afsat planlægningsbevilling til den nye skolebygning på Torveporten samt ombygningerne i de eksisterende bygninger. Det er nu aktuelt at lægge distrikterne sammen til ét distrikt, da sammenlægningen til én skole ellers ikke kan gennemføres som planlagt.

Se høringsmaterialet via https://blivhoert.kk.dk/hoering/aendring-af-skoledistrikter-til-skolearet-20222023

Et Helt Liv drøftede høringen på møde d. 23. marts 2021 og udarbejdede vedlagte udkast til høringssvar. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

 

Videre proces

Høringssvaret indsendes via blivhoert.kk.dk.

Beslutning

Høringssvaret blev godkendt med den ændring, at afsnittet om skoleveje strammes op og at i afsnittet om Retortvej indsættes 'udover det projekt, der allerede er vedtaget'.