4. Naboorientering - Frugtmarked 11 (2020-0108800)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller,

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager kommentar til naboorientering. 

Problemstilling

En bygherre har ansøgt om tilladelse til at opføre 375 familieboliger på Frugtmarked (Grønttorvsområdet) 

Projektet ligger i området for lokalplan 462 - Grønttorvsområdet. Projektet kræver 3 dispensationer fra den oprindelige lokalplan. 

De tre dispensationer drejer sig om: 

-  Boligstørrelser: I Kommuneplan 2019 gives der mulighed for at fritage en halvdelen boligerne fra beregningen af den den gennemsnitlige boligstørrelse på 95 m2. Det giver mulighed for flere mindre boliger. 

- Justering af byggefeltet mod vest

- Ændre udlægning af stier og veje. 

Se det vedlagte bilagsmateriale. 

By&Trafik drøftede naboorienteringen på møde d. 5. maj og vedtog vedlagte udkast til kommentar. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager kommentar til naboorientering

 

 

Beslutning

Kommentar til naboorienteringen blev godkendt med følgende ændring: 

Tekst linje 11-15: "Grundej
eren ønsker at udvikle den sidste del af Grønttorvet ved Torveporten ved at gøre det muligt at opføre flere boliger, heraf 25 % almene boliger, justere et byggefelt og byrum samt afgrænsningen mod jernbanen.
Konkret kan den øgede boligandel begrunde, at den oprindelige ide..." 

erstattes med: 

"Grundejeren ønsker at udvikle den sidste del af Grønttorvet langs jernbanen og ønsker dispensation fra lokalplanens tillæg 3, således at der kan bebygges med en mere fleksibel boligstørrelse i overensstemmelse med  bestemmelserne i Kommuneplan 2019, at der justeres et byggefelt og byrum samt udformningen af området langs jernbanen.
Lokaludvalget ønsker, at den oprindelige idé ..."