5. Intern høring af tillæg 5 til lokalplan 462 Grønttorvsområdet (2020-0109001)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar til intern høring vedr. tillæg 5 til lokalplan 462 - Grønttorvsområdet

 

Problemstilling

I forbindelse med byggeprojektet nævnt i punkt 4, er der anmodet om et tillæg til lokalplan 462 Grønttorvsområdet. 

Tillægget vil nedsætte erhvervsandelen på Grønttorvsområdet fra 10% til 5%, så lokalplanen følger rammen i Kommuneplan 2019. 

By&Trafik drøftede høringen på møde d. 5. maj og vedtog vedlagte udkast til høringssvar. 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og vedtager høringssvar

 

Videre proces

Efter den interne høring udarbejdes forslag til tillæg til lokalplanen. Det fremlægges for Teknik- og Miljøudvalget og sendes herefter i offentlig høring. 

 

Beslutning

Høringsvaret blev godkendt med følgende ændring: 

linje 32: "som en del af tillæg 5" slettes.