6. Høring om Fritidspædagogisk rammeaftale for KKFO´er (2020-0108676)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller

1) at Valby Lokaludvalg bemyndiger Et Helt Liv til at skrive og indsende et høringssvar inden fristen den 6. juni 2020.

Problemstilling

Børne- og Ungdomsudvalget i København har besluttet at sende forslag til ændringer i styrelsesvedtægten for folkeskolen i høring. 

I forbindelse med omlægningen af fritidssektoren til KKFO har en følgegruppe udarbejdet forslag til en rammeaftale for KKFO, hvor det styrende udgangspunkt er, at de fritidspædagogiske principper fra dagtilbudsloven - som i dag kendetegner fritidshjemmene – skal gælde for alle fritidstilbud i København. Principperne vedrører bl.a. børnemiljøet, børnefællesskabet, børnenes relationer til de voksne, et bredt læringssyn, udsatte børn, samtænkning, overgange og børnemiljøvurderinger. Derudover foreslås også en række tiltag med henblik på at styrke forældrenes indflydelse i KKFO’ere.

På mødet den 29. april 2020 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) forslaget om fritidspædagogisk rammeaftale med forslag om ændring af styrelsesvedtægten for folkeskolen og besluttede at sende de foreslåede ændringer i høring. 

BUU får styrelsesvedtægten inkl. høringssvar til godkendelse på udvalgsmødet den 17. juni 2020 med henblik på efterfølgende endelig behandling i Borgerrepræsentation.

Valby Lokaludvalg modtog høringen den 30. april 2020, to dage efter det seneste møde i Et Helt Liv. Et Helt Liv har derfor ikke nået at skrive et udkast til høringssvar.

Derfor indstilles det, at Et Helt Liv bemyndiges til at skrive et høringssvar, der indsendes inden fristen den 6. juni 2020, med forbehold for endelig godkendelse på lokaludvalgets møde den 9. juni 2020.  

Vedhæftet dagsordenen er høringsbrevet fra Københavns Kommune (Bilag 1).

På linket findes indstilling med bilag, fra Børne- og Ungdomsudvalgets møde den 29. april. 2020.https://www.kk.dk/indhold/borne-og-ungdomsudvalgets-modemateriale/29042020/edoc-agenda/83dfc41c-60e3-4183-83fa-e08b64ac414e

 

Løsning

Valby Lokaludvalg bemyndiger Et Helt Liv til at skrive et høringssvar. 
Hvis ande lokaludvalgsmedlemmer har input til høringssvaret sendes det til Et Helt Liv via Trine Lætgaard Hansen på IR20@kk.dk

 

 

Videre proces

Et Helt Liv udarbejder og indsender høringssvar.

 

Beslutning

Et Helt Liv blev bemyndiget til, i samarbejde med formanden, at afgive at høringssvar med forbehold for lokaludvalgets endelige godkendelse 9. juni.