8. Lokaludvalgs involvering i opnåelse af 2025 mål (2020-0109846)

Sagsfremstilling

Indstilling

Formanden indstiller, 

1) at Valby Lokaludvalg vedtager at sende en henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget, hvor lokaludvalget ønsker, at blive involveret i at nå Københavns Kommunes 2025 mål på miljøområdet. 

2) at Valby Lokaludvalg godkender, at miljøgruppen og lokaludvalget arbejder på at realisere en konference i efteråret om lokaludvalgenes rolle i forhold til Københavns Kommunes klimamål

3) at Valby Lokaludvalg godkender, at en del af de 120.000, der var afsat til at holde Klimafestival afsættes til at holde konferencen. 

 

Problemstilling

Københavns Kommune har vedtaget et mål om, at byen skal være CO2neutral i 2025. Det er et meget vigtigt mål, som kræver indsatser på mange planer. Meget, som fx omlægning af energiproduktionen, skal løses på kommunalt eller højere niveau. Men Miljøgruppen finder, at det også er nødvendigt, at borgerne i bydelene involveres med oplysning og handlemuligheder. Det er hovedmålet med vores lokale miljøinitiativer som beskrevet i Årsplanen for Valby Lokaludvalgs Miljøarbejde.

I februar afholdt kommunen en konference om, hvordan vi kommer i mål med Klimaplanen, KBH2025, og hvad der skal ske efter 2025’ for BR-politikere og Teknik- og miljøforvaltningen. Man havde også inviteret enkelte repræsentanter for de eksisterende miljøpunkter, men ingen repræsentanter for lokaludvalgene, heller ikke miljømedarbejdere fra de lokaludvalg, der som Valby har hjemtaget miljøopgaven.

Miljøgruppen finder, at lokaludvalgene har ressourcer, lokalviden og netværker til at engagere borgerne i løsning af klimaopgaven, som det er vigtigt at udnytte. Bæredygtig persontransport, energioptimering af boliger og klimavenligt forbrug, ikke mindst fødevarer, er blandt de emner, der indgår i kommunens klimaplan, hvor lokaludvalgene med fordel kan medvirke.

Gruppen foreslår derfor,at rette henvendelse til de øvrige lokaludvalg om at etablere et samarbejde på tværs af bydelene om borgerinddragelse på klimaområdet.

Et første skridt skal være en henvendelse fra Lokaludvalgene til Teknik- og miljøudvalget og forvaltningen om at inddrage Lokaludvalgene i klimaarbejdet.

Næste skridt kan være afholdelse af en konference i efteråret med deltagelse af miljømedarbejdere fra alle lokaludvalg og miljøpunkter, miljøinteresserede lokaludvalgsmedlemmer, Teknik- og miljøforvaltningen samt BR-politikere, om hvordan de lokale miljøkræfter bedst kan udnyttes til at fremme målet om CO2-neutralitet.

Det foreslås, at de midler, der var afsat til den nu aflyste miljøfestival på Toftegårds Plads, kan anvendes på en sådan konference.

 

Løsning

- Valby Lokaludvalg vedtager at sende en henvendelse til Teknik- og Miljøudvalget, hvor lokaludvalget ønsker, at blive involveret i at nå Københavns Kommunes 2025 mål på miljøområdet. 

-  Valby Lokaludvalg godkender, at miljøgruppen og lokaludvalget arbejder på at realisere en konference i efteråret om lokaludvalgenes rolle i forhold til Københavns Kommunes klimamål

- Valby Lokaludvalg godkender, at en del af de 120.000, der var afsat til at holde Klimafestival afsættes til at holde konferencen. 

 

Økonomi

Udgifterne afholdes af de midler, der er afsat til Miljøarbejdet. Budget fremlægges på et senere møde. 

Videre proces

 

Der tages kontakt til de øvrige lokaludvalg og Teknik- og Miljøforvaltningen med henblik på deltagelse i konferencen.

Beslutning

Ad. 1) Indstillingen blev godkendt

ad. 2) Indstillingen blev godkendt

ad. 3) Indstillingen blev godkendt