3. Tilpasning af lokaludvalg - drøftelse af oplæg (2020-0183629)

Sagsfremstilling

Indstilling

1) at Valby Lokaludvalg drøfter idéer til tilpasning af lokaludvalg og kommer med input 

Problemstilling

Der har i flere år været arbejdet med at forbedre Københavns Kommunes dialog med københavnerne.
En del at dette arbejde har været at se på lokaludvalgenes rolle i dialogen og hvordan det kunne udvikles.

Valby Lokaludvalg og sekretariatet har, i lighed med de 11 andre lokaludvalg, bidraget med input omkring høringsprocesser og meget andet. materialet fra dette og en række andre spørgeskeamer m.v. har ledt frem mod dette idékatalog til tilpasning af lokaludvalg. 
rapporten har 5 fokusområder: 

1) Formål med lokaludvalg

2) Lokaludvalgenes opgaver - herunder samarbejde med forvaltninger og arbejdet med egne projekter og opgaver. 

3) Repræsentativitet og valg

4) Geografisk inddeling

5) Administrativ organisering

I rapporten berøres udfordringer indenfor hvert område og der stilles en række idéer til tilpasning. 

På Valby Lokaludvalgs møde d. 11. august vil sekretariatschef Flemming Dubgaard Hansen, projektleder Anja Englev Olsen og projektmedarbejder Maria Petersen Ølholm vil på mødet kort præsentere idéer til tilpasning og derefter vil der være en drøftelse med lokaludvalget. Input og tilbagemeldinger fra alle lokaludvalg tages med i det videre arbejde. Nogle forslag vil kunne implementeres efter vedtagelse i Borgerrepræsentationen, andet vil skulle godkendes i Social - og Indenrigsministeriet. 

Rapporten vedlægges som bilag til denne indstilling. Se baggrundsmaterialet på referat af dialogmøde mellem gruppeformændene i Borgerrepræsentationen  og lokaludvalgsformændene her: https://www.kk.dk/indhold/gruppeformandskredsen/18062020/edoc-agenda/4b981265-1160-42e6-bcd0-10a2fbb17d5e

 

Løsning

Valby Lokaludvalg drøfter og kommer med input til idéer til tilpasning af lokaludvalg. 

 

Videre proces

 

August/september 2020: Borgerrepræsenationens sekretariat viderebearbejder materialet efter dialog med alle lokaludvalg. 

September 2020: Mødeforum kredsen drøfter oplæg d. 29. september. 

November 2020: Intern høring af lokaludvalg

Primo 2021: Gruppeformandskredsen behnadler indstilling

Marts/paril 2021: Økonomiudvalget og Borgerrepæsentationen behandler indstilling og eventuelle forslag til tilpasning af lokaludvalg. 

Sommer 2021: Godkendelse af eventuelle ændringer i Socila- og Indenrigsministeriet

Efterår 2021: 2. vedtagelse i Borgerrpæsentationen

Beslutning

Flemming Dubgaard Hansen og Anja Englev Olsen præsenterede oplæg til justering af lokaludvalg. 

Valby Lokaludvalgs medlemmer kom med input til materialet. Lokaludvalgene får det færdige oplæg i høring i løbet af efteråret.